Resum intervencions ple juliol 2021 

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 27 de juliol a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 29 DE JUNY DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

2.- CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ.

 El nostre grup es posicionarà a favor de la constitució de la Fundació i dels seus Estatuts, una vegada que s’han corregit i donat resposta a diferents dubtes i aclariments que teníem sobre els Estatuts, sobretot pel que fa referència al punt per la fiscalització per part de l’oposició, garantint la representació de cada grup polític que forma o pot formar part en un futur d’aquest Ple, i també el referent a les repercussions laborals del personal laboral actual de l’Organisme Autònom, com segons ens ha garantit l’equip de govern la subrogació de tot el personal mantenint les mateixes condicions laborals regulades pel conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament.

3.- APROVACIÓ DEL REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

4.- APROVAR LA XIFRA DE GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 2021

Manifestar que el nostre grup s’abstindrà en aquest punt, no tant pel que fa als preus del punt de recàrrega com de l’àrea d’estacionament d’autocaravanes en trànsit, ja que revisant les diferents àrees públiques de la província de Barcelona estem en els preus de la mitjana, sinó respecte el preu de la zona d’estacionament permanent reservada per autocaravanes, ja que segons ens han comunicat l’Associació de Autocaravanes de Montmeló sembla que estan en desacord amb les condicions de l’espai i la seva gestió, i que encara estan esperant una proposta d’esborrany d’aquestes condicions per part de l’equip de govern, per tant volem manifestar que fins que no existeixi un acord entre les dues parts no podem valorar si el preu d’aquesta taxa es justa o si s’ha de modificar. 

Com a comentari respecte al control i gestió de l’àrea d’autocaravanes, hem detectat moltes vegades el ús il·limitat i sense control del punt d’aigua i la no correcte separació dels residus, com desbordaments dels contenidors, estem en un moment on no ens podem permetre una mala gestió dels recursos públics i ambientals.

Pensem que està molt bé crear nous serveis públics, el nostre grup és defensor del servei públic, però de qualitat, pensem que no només és la seva creació sinó que porta implícit una correcta gestió i manteniment del servei, això ens porta a una reflexió, sinó som capaços com ha servei públic ser exemple per la resta de la ciutadania, cal anar dotant de serveis públics si potser no tenim els mitjans per poder-ho gestionar?

6.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL SEGON TRIMESTRE DE 2021

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN

La situació sanitària actual ens ha fet reflexionar amb les mancances i necessitats que té la Residència de Can Dotras, pensem que es una bona oportunitat per la creació d’una nova residència per adaptar-la a les condicions actuals i futures, igual que en el punt anterior hem fet esment a la creació moltes vegades de serveis públics que potser ens hauríem de replantejar de tenir, aquest és un exemple de servei públic que pensem que hem de garantir per la ciutadania del nostre poble, i si això passa per la seva actualització i ampliació amb una nova residència, pensem que hem de buscar els recursos necessaris per poder-ho fer.

Per tant, una vegada revisats tots els informes dels diferents departaments tècnics de la casa, on es considera que el projecte presentat compleix amb la normativa de urbanística, d’enginyeria i mediambientals, el nostre grup votarà a favor de l’aprovació del projecte per poder licitar les obres.

8.- MOCIÓ PER DEMANAR EL RESTABLIMENT DE L’ACTIVITAT SANITÀRIA ALS CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CATALUNYA.

 GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

Manifestar el posicionament a favor de la moció igual que hem fet amb d’altres de les mateixes característiques que la que es presenta avui.

9.- MOCIONS

10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

Resum intervencions ple juny 2021 

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 29 de juny a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 25 DE MAIG DE 2021 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

2.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ AL CODI DE PRINCIPIS I CONDUCTES RECOMANABLES EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA.

Estem totalment a favor d’aquest punt, és més la nostra formació portava en el seu programa d’acció la elaboració i desenvolupament del Pla d’infraestructura ètica de l’administració pública, pensem que actualment existeixen molts documents, codis, aprovats de forma individual, com poden ser el Codi de conducte, el Pla intern d’igualtat, el Pla de comunicació i ara el Codi de la contractació pública, documents que unificats tots ells amb un de sol afegint algun concepte més podríem disposar del Pla d’infraestructura ètica  proposat per la nostra formació, per tant traslladem a l’equip de govern aquesta proposta permeten als ciutadans jutjar millor i amb més criteri, permetent una millor fiscalització i contribuint a la regeneració democràtica, l’eficiència i eficàcia a l’administració.  

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2020.

El nostre grup va votar a favor del pressupost de l’any 2020, però durant tot l’exercici es van presentar 4 modificacions al pressupost inicial, modificacions on la nostra formació va votar en contra en una d’elles i es va abstenir en les altres tres, posicionaments on la majoria per no consensuar amb la resta de grups els canvis proposats, amb més raó quant durant el 2020 va ser un any força complicat degut a la pandèmia.

Encara que valorem que el compte que es proposa avui a la seva aprovació pensem que es força correcte, la nostra formació s’abstindrà en aquest punt.

4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2021.

La nostra formació va votar a favor del pressupost actual, amb una sèrie d’aportacions que es van tenir en compte en algunes partides creades però pendents de dotació de crèdit.

Veiem en la modificació proposada la dotació econòmica per la instal·lació fotovoltaica de la coberta del pavelló i actuacions de millora a la llera del riu, propostes que el nostre grup també va presentar per l’aprovació del pressupost inicial.

Però també volem recordar que aquesta es la tercera modificació proposada per aquest any, una nova proposta no consensuada amb la resta de grups, o com a mínim per deferència amb els grups que ens vam manifestar a favor d’aquest pressupost, per aquest motiu la nostra formació s’abstindrà, i esperem que en properes modificacions es tinguin en compte les propostes pendents per dotar-les d’imports econòmic com es va pactar a l’inici d’aquest pressupost.

5.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS REALITZADES PEL TRÀMIT D’URGÈNCIA DURANT EL MESOS DE MAIG I JUNY DE 2021.  

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Mobilitat i transport

6.- MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021. 

Des de FEM considerem que és important la conscienciació ciutadana per un model de mobilitat sostenible i segura, però més important encara són les accions concretes que cal duu a terme per part de l’administració.

En els acords d’aquesta moció es contempla impulsar accions concretes, nosaltres volem aprofitar per què s’incloguin algunes accions que hem mencionat en reiterades ocasions, com ara:

·        La senyalització vial al costat del riu (Cr. Verneda del Congost), que suposa un perill per vianants, bicis i vehicles en general. Vàreu comentar que hi havia pendents obres, i cal que això s’agilitzi, perquè han passat mesos d’això.

·        La reducció de la mobilitat de vehicles al centre del municipi (Cr.Vic-Pompeu Fabra), per donar prioritat a les famílies, principalment dels infants, i així puguin passejar de manera segura.

·        També l’acondicionament de vies per la circulació de bicicletes i vehicles elèctrics, d’una banda , i d’altra per la circulació de persones amb dificultats de mobilitat i pel cotxets.

La nostra formació votarà a favor.

ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR. Regidoria Cooperació i solidaritat

7.- MOCIÓ SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS.

El nostre grup votarà a favor.

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER REQUERIR AL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT RESOLGUI LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I DEUTES PENDENTS AMB ELS MUNICIPIS I EL MÓN LOCAL, EL SEU “DEUTE CIUTADÀ”.

El nostre grup està a favor d’aquesta moció, ja que és tracta d’una reclamació històrica d’aquest Ajuntament amb el Govern de la Generalitat, uns compromisos incomplerts al llarg d’aquests anys agreujats per l’actual pandèmia.

9.- MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

Una vegada més volem recordar que el nostre grup pretén ser un moviment prou transversal com perquè la majoria de la ciutadania de Montmeló s’hi puguin sentir còmodes amb les nostres decisions, el nostre ideari parla pel respecte a les ideologies d’arrel democràtica i el pensament individual de cadascun dels membres de la formació i el reconeixement del dret a decidir dels pobles del món, per tant, com ja vam manifestar en la moció sobre la sentencia del procés pensem que aquest problema polític mai hagués tingut que arribar a mans judicials, un problema polític s’ha d’intentar resoldre parlant, amb acords polítics, per tot això volem comentar que el nostre grup defensa el sentit de l’amnistia, i més quant té com a finalitat crear condicions propícies per aconseguir acords de pau o bé, amb la finalitat d’afavorir la reconciliació, com recull les Nacions Unides, però hi ha punts d’aquesta moció tant en la part expositiva com en alguns acords on la ideologia de la nostra formació plural i municipalista no pot estar a favor i per aquest motiu ens abstindrem en aquest punt.

10.- MOCIÓ SOBRE EL DESPLEGAMENT DE LES INSTAL·LACIONS D’ENERGIA RENOVABLE A CATALUNYA

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

El nostre grup votarà a favor.

11.- MOCIÓ PER A LA REACTIVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE LA LLEI DE MILLORA DE BARRIS.

Hi ha una necessitat de rehabilitació i accessibilitat dels habitatges de barris amb especial vulnerabilitat econòmica i social del nostre municipi, que cal fer front des de les administracions, a més d’incloure les noves accions propostes de millores energètiques. Mentre es resol com i qui ha d’assumir aquest cost, és important obrir convocatòria d’ajuts com el Programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial de la Llei 2/2004, de 4 de juny, per actuar el més aviat possible i evitar el deteriorament urbanístic del nostre municipi.

Per això, votarem a favor.

12.- MOCIÓ PER INSTAR EL GOVERN DE L’ESTAT A AMPLIAR LA SUSPENSIÓ DE L’APLICACIÓ DE LES REGLES FISCALS ALS ENS LOCALS ALS ANYS 2022 I 2023.

Manifestar el posicionament com pensem que no pot ser d’un altre manera, creiem recordar que ja es va aprovar una moció que anava en la mateixa línia, però volem comentar que potser valdria la pena no demanar una suspensió pels propers 2 anys, sinó demanar una nul·litat total de l’aplicació d’aquestes regles fiscals com defensen la majoria de governs locals.

13.- MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES LGTBI. 

 Al Ple del passat mes de març ja es va sol·licitar una moció a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans, i la nostra formació va votar a FAVOR del reconeixement de drets i polítiques integrals que els equiparin als trans a la resta de ciutadans sense cap tipus de discriminació.

Ara, entenem que amb motiu de la celebració del dia de LGTBI, ahir 28 de juny, es torna a requerir una moció. Estem d’acord en que cal reclamar la igualtat i la millora de totes les persones independentment de la seva condició sexual, i per això calen polítiques d’igualtat i dotació pressupostària, però no cal duplicar mocions similars.

Cal tractar el tema des de l’arrel i no només amb actuacions assistencialistes. És important que a més d’aquestes peticions, es tingui en compte actuacions preventives i pedagògiques, que es puguin incloure a nivell curricular en les escoles i instituts.

La nostra formació votarà a favor.

14.- MOCIONS

15.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

16.- PRECS I PREGUNTES

-Es va realitzar l’asfaltat del carrer primer de maig, com és que no s’ha realitzat el del carrer Navarra?, per quan està previst l’entrega dels pisos als seus propietaris de primer de Maig?

-Existeix algun control per part de l’Ajuntament referent a les instal·lacions de cablejat de F.O del municipi?

Resum intervencions ple maig 2021 

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 25 de maig a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 27 d’abril de 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

2.- SALVEM LA NOSTRA SALUT. RECUPEREM EL SERVEI DEL CAP.

La salut pública forma part d’un dels quatre pilars del l’Estat de Benestar. En aquest últim any, i com a conseqüència de la pandèmia, hem estat més conscients que mai de la importància que té en les persones i, com l’hem de protegir principalment els organismes públics.

El Centre Salut de Montmeló ha vist mermats els seus serveis tant pel que fa als horaris d’atenció, com la manca d’atenció dels caps de setmana, com la reducció de professionals de pediatria, i aquesta realitat és anterior al COVID. Durant la pandèmia les atencions sanitàries s´han centrat principalment en visites telefòniques, fet que va en detriment d’una correcte atenció sobretot en col·lectius de vulnerabilitat com la gent gran. Tot i això, no volem deixar de reconèixer la labor i la implicació dels sanitaris al llarg de tot aquest procés.

A més volem fer un reconeixement del Consell de Poble per duu a terme aquesta important iniciativa.

La nostra formació votarà a favor. 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 2021

El nostre grup vota a favor 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

4.- ADQUISICIÓ DE LA FINCA PROPIETAT DE FCC AMBITO SAU PER LA INSTAL·LACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL  

El nostre grup vota a favor

5.- APROVAR L’ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MONTMELÓ I MOLLET DEL VALLÈS

El nostre grup vota a favor

6.- SEGONA MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’ALTERACIÓ DELS TERMES DE MONTMELÓ-GRANOLLERS

 (El nostre grup vota a favor

7.- APROVAR L’ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MONTMELÓ I PARETS DEL VALLÈS  

El nostre grup vota a favor

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Qualitat ambiental i gestió energètica

8.- ADHESIÓ A LA INICIATIVA #UNÁRBOLPOREUROPA

El nostre grup està a favor de totes aquelles iniciatives que estiguin relacionades amb el desenvolupament sostenible de Montmeló, per tant votarem a favor, esperem que l’adhesió a aquesta iniciativa no es quedi només com això, com una adhesió, per tant, volem preguntar si des de la regidoria ja han pensat algunes de les iniciatives que s’hauran de portar a terme per poder desenvolupar els compromisos que parla aquest manifest?, igualment volem oferir les propostes de la secció de sostenibilitat del nostre grup per tot allò que necessiti el municipi.

9.- DECLARACIÓ DE SUPORT A LA CIUTADANIA COLOMBIANA AMB L’OBJECTE QUE EL GOVERN COLOMBIÀ GARANTEIXI ELS DRETS FONAMENTALS I PROTEGEIXI QUE ELS EXERCEIX.

 GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

Manifestar COM PENSEM QUE NO POT SER D’UNA ALTRE MANERA el posicionament a favor del nostre grup a aquesta moció, igual que hem fet amb totes aquelles mocions anterior i de totes aquelles que en un futur recollint vulneracions dels drets humans a reu de món, tal i com recull el ideari de la nostra formació.

10.- MOCIÓ PER RECLAMAR REFORÇ URGENT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I ESPAIS DE VACUNACIÓ A MONTMELÓ.

En relació a aquesta moció volem mencionar que, d’una banda, els espais de vacunació ja han estat oferts, i que potser el circuit no és idoni ni per l’accessibilitat ni per les condicions de l’espai; d’altra banda, el tema del reforç de l’atenció primària s’ha plantejat en altres ocasions,  de fet al punt dos ja hi ha un col·lectiu del municipi que ho aborda i el Consistori recolça aquesta actuació.

Per tant, considerem que tal i com hem comentat en més d’una ocasió no cal generar mocions reiteratives d’actuacions que ja es realitzen.

Per aquest motiu, votarem abstenció. 

11.- MOCIÓ SOBRE L’ACTUAL OFENSIVA D’ISRAEL A PALESTINA.

Manifestar el posicionament del nostre grup per les mateixes raons que hem manifestat en la moció del punt número 9.

GRUPS MUNICIPALS

12.- MOCIÓ SEC – CONTRA TANCAMENTS BBVA

És una moció presentada per tots els grups per tant el posicionament és molt clar, i més quant tants punts dels acords d’aquesta moció posen en risc les necessitats diàries del nostre municipi, tant a nivell comercial, laboral com social, aquesta moció parla directament del BBVA però pot ser utilitzada per a tots els bancs, és una vergonya com aquestes entitats bancàries amb els grans beneficis anuals que presenten públicament, sense cap tipus de pudor, plantegen una reestructuració laboral d’aquesta magnitud basada en la digitalització, un servei digital on a sobre que la ciutadania fa directament la feina, a sobre et cobren unes despeses bancàries per poder disposar del servei, quan pensem que tindria que ser un servei més, totalment complementari i gratuït dels serveis bancaris bàsics que ofereixen actualment a una gran part de la població que no tenen accés al servei digital. Per tant el nostre grup està totalment a favor d’aquesta moció.

13.- MOCIONS

14.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

Resum intervencions ple abril 2021 

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 27 d’abril a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 30 DE MARÇ DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

2.- APROVACIÓ DEL PLA DE RESILIÈNCIA URBANA DE MONTMELÓ

És interessant el concepte RESILIENCIA URBANA aplicat a l’àmbit urbà, ja que és més conegut en l’àmbit psicològic, per tant de les persones. Fa referència a les potencialitats de les zones urbanes per recuperar-se d’impactes i riscos amb la màxima eficiència. Aquest Pla de Resiliència Urbana suposa dues fases principalment una seria la Diagnosi de Resiliència, que seria una fotografia de l’estat actual del municipi, i una proposta de millora o declaració d’intencions vers el nostre municipi, que seria la segona fase. 

Ens sembla que és un Pla molt ben elaborat i molt ambiciós ple nostre municipi, però la nostra formació proposa: d’una banda, la participació activa de les diferents formacions del Consistori en les actuacions descrites a les fitxes, i que la nostra funció no només es relegui a l’aprovació o denegació de la mateixa als plens; d’altra banda, creiem oportú la creació d’una Comissió que vetlli per la seva implementació de les actuacions ja que suposa es tracta d’un nombre important d’activitats a desenvolupar al llarg de tots els anys.

La nostra formació votarà A FAVOR.

3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL TANATORI I DEL CEMENTIRI MUNICIPALS

Tenint en compte que la nostra formació va votar a favor del avantprojecte pel Tanatori Municipal, i que l’empresa compleix amb els criteris d’avaluació, la nostre formació votarà A FAVOR.

Però si ens agradaria conèixer si l’empresa TRUYOLS ha aclarit d’una banda, l’urbanització exterior pel que fa a la integració del paisatge entre el Tanatori i el riu, així com, incloure un Pla específic en relació al Tanatori i al Cementiri, i s’inclou el manteniment.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 11 I 27

A la Comissió Informativa de dimarts passat la modificació era només de l’ordenança 27 la que va ser comentada durant la reunió, ara s’ha afegit la modificació de l’ordenança 11 no sabem els motius ni la finalitat d’aquesta modificació més enllà del que està exposat als acords d’aquest punt rebut el passat divendres, és curiós que en el text del decret parla d’un informe favorable de la Comissió Informativa, no entenem com pot ser favorable si ni tan sols va ser comentada ni debatuda pels representants en aquesta Comissió, ni tampoc en els dies posteriors.

Si s‘haguessin presentat per separat les dues modificacions el nostre grup votaria a favor de la modificació de l’ordenança 27, però com els acords parlen de les dues modificacions el nostre grup s’abstindrà en aquest punt per tot l’exposat anteriorment.

5.- APROVACIÓ DE L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER ALS ANYS 2021-2025 I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 Primer de tot volem felicitar al tècnics i a tot el personal de la casa responsable de l’elaboració i valoració de la relació de llocs de treball, som conscients de la dificultat, temps i feinada que suposa un document com el que avui es presenta a aprovació.

Referent a l’acord regulador de les condicions de treball del personal, no hem tingut gaire temps per analitzar-lo amb profunditat, però pel que hem pogut veure en el document, també amb l’informe de la gerència de l’Ajuntament, com el que hem pogut comentar amb els representants dels treballadors, les dues parts valoren positivament l’acord que avui es presenta, està clar que sempre serà millorable per la part que es miri, però en definitiva pensem que és un acord on les dues parts surten beneficiades, un acord que ha sigut ratificat aquest matí per l’Assemblea de treballadors de la casa.

Per tant el nostre grup votarà a favor en aquest punt.

6.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT D’URGÈNCIA DURANT EL MESOS DE FEBRER I DE MARÇ DE 2021

7.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA. Regidoria Educació

8.- ADHESIÓ AL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA

Tot i que el nostre municipi no pateix la segregació escolar, això no vol dir que no ens mobilitzem per garantir que tots els infants puguin accedir a l’educació en igualtat de condicions independentment de les situacions econòmiques, laborals i socials de les seves famílies. Donat que això perpetua els col·lectius de més vulnerabilitat de la societat.

La nostra formació vota a favor. I s’ofereix a poder participar en les reunions i/o procediments que es duguin a terme. 

9.- MOCIÓ MUNICIPAL PER PRESERVAR LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT ELS CONFINAMENTS TERRITORIALS

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

El nostre grup es posicionarà a favor d’aquesta moció ja que molts municipis estan reiniciant els actes culturals amb les corresponents mesures de seguretat sanitàries, com és el cas de Montmeló, la moció insta el Govern de la Generalitat que permeti que les entrades a espectacles culturals esdevinguin salconduits culturals, que permetin la lliure circulació entre comarques, quant les restriccions siguin comarcals, per facilitar l’assistència a qualsevol esdeveniment cultural i “així demostrar que, tal com va declarar el govern de la Generalitat de Catalunya, la Cultura és un bé essencial”.

10.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ALLIBERAMENT DE LES PATENTS

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM) 

Estem totalment d’acord amb l’alliberament de les patents com objectiu per agilitzar la producció de vacunes i garantir un accés equitatiu dels fàrmacs a països de rendes baixes. Està clar que la patent donaria accés als ingredients de les vacunes, però no podem obviar la part de coneixement tecnològic necessari per a fer les vacunes, tal i com queda recollit en el punt 2 dels acords, aixecar només les patents no permetria a altres fabricants posar-se immediatament a fabricar vacunes.

Si no ens assegurem que hi hagi més indústries capacitades per fer vacunes contra la Covid-19 a gran escala, continuarem depenent dels monopolis de sempre, i, en conseqüència, tindrem menys flexibilitat per adaptar-nos a les noves variants, a nous coronavirus, i a noves pandèmies, pensem que més enllà de la quantitat, l’objectiu hauria de ser com podem utilitzar aquesta oportunitat perquè en el futur la capacitat de producció estigui més repartida en el món i el repartiment de vacunes sigui més equitatiu.

Per tant, el nostre grup votarà a favor d’aquesta moció.

11.- MOCIÓ EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS DEL PRIMER DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES

 Ara més que mai hem de defensar els drets de les treballadores i treballadors, ja que aquesta pandèmia no només ha sofert una crisi sanitària sinó una crisi econòmica laboral que ha suposat la pèrdua de llocs de treball per part de moltes persones, i ha afectat de manera més contundent a les dones.

Com representants de l’administració hem de treballar conjuntament per evitar els tancaments de les empreses, com ho hem fet amb l’empresa Bosch, així com per generar llocs de feina.

Pel que fa a les mobilitzacions del primer de maig, cal que aquestes es realitzin garantint les mesures de seguretat de COVID-19.

Per tot això la nostra formació votarà a favor.

12.- MOCIONS

13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

Referent a la Junta de Govern realitzada el passat dia 13, ens agradaria que ens poguessin explicar el punt 2 referent a l’aprovació del Pla Local de Seguretat, a part del Pla que ja el revisarem en la seva totalitat, segons es comenta es defineix un programa de treball amb la participació de la ciutadania i la cooperació de tots els operadors municipals, ens agradaria saber més concretament de que es tracta i com es vol desenvolupar.

14.- PRECS I PREGUNTES

Tenim un prec que fa referència a diferents queixes dels veïns de la zona referent a la modificació de la cruïlla de la benzinera per la manca de visibilitat tant si és puja o si és baixa amb cotxe pel carrer Dr. Robert i fan cas de la senyal de Stop, a més els vehicles que baixen es troben també que els hi resta visibilitat els nous aparcaments de la zona blava, i si avancen és queden en mig del pas de vianants tallant el seu pas.

Resum de les intervencions al ple de març 2021

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 30/3 a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

 1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 23 DE FEBRER DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

2.- APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIÓ DELS REGIDORS.

El nostre grup està d’acord que tota feina s’ha de remunerar i que si existeix un percentatge de dedicació aquesta remuneracions han d’estar establertes i regulades per llei com és el cas, però d’igual forma volem reivindicar la feina realitzada pels regidors de l’oposició, i actualment existeix una descompensació que no s’entén entre les assignacions per assistència a Ple i Comissions Informatives que són 17 € i per exemple per assistències a la Junta de Govern Local que són 207 €, pensem que no és equiparable ni de lluny amb altres Ajuntaments de la Comarca.

Volem recordar que durant el Ple del juny de 2019 en el punt referent a l’aprovació de la dedicació, indemnitzacions i retribucions dels regidors el Sr. Alcalde va reconèixer que històricament s’han establert baixes per les assistències als Plens i a les Comissions Informatives i que enviarien informació del que diu la normativa al respecte d’aquestes baixes i la justificació del perquè han variat aquests imports, fins a dia d’avui no hem rebut informació al respecte, per aquest motius el nostre grup s’abstindrà.

3.- MOCIÓ CONTRA EL TANCAMENT DE L’EMPRESA BOSCH A LLIÇÀ D’AMUNT 

El tancament de l’empresa Bosch suposa que al voltant de 1500 treballadors de manera directe i indirecte es quedin sense feina, molts d’ells amb més de 50 anys, amb les greus dificultats de reinserció laboral que això suposa. La nostra societat no pot permetre els acomiadaments massius, que suposa no només una pèrdua de la capacitat econòmica de les famílies, sinó de la seva dignitat.

Com a representants de l’administració estem i estarem al costat de tots ells donant-los no només el nostre suport, sinó amb el compromís d’ajudar a buscar mecanismes per trobar solucions/ alternatives a aquesta greu situació.

Cal pressionar a les administracions com també a les empreses, però cal començar a treballar en solucions a llarg plaç de creació de llocs de treball alternatius al món industrial, donada la seva desaparició en un futur relativament immediat. 

La nostra formació votarà a FAVOR. 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4.- APROVACIÓ DEL PLA DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER A L’ANY 2021

Pensem que encara que per volum de població no és obligatori disposar d’un Pla de Contractació és del tot positiu pel correcte seguiment i control de totes les contractacions de l’Ajuntament. Volem agrair als tècnics responsables de la seva elaboració, els que treballem a l’administració pública i hem participat de la redacció d’un Pla de Contractació sabem de la feinada que comporta, i també volem donar valor a aquest Pla com una eina més de transparència de cara a la ciutadania, per aquest motiu el nostre grup votarà a favor.

5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2-2021

És una molt bona noticia poder disposar de 917 mil euros del romanent disponible de l’exercici anterior per poder destinar a les partides d’inversions, valorem com a necessàries a realitzar les partides que s’han dotat de partida econòmica, però també pensem que una modificació pressupostària de més d’1 milió d’euros, que suposa el 50% del cost total del pressupost del capítol VI referent a inversions, s’hagués pogut treballar amb la resta de grups igual com es va realitzar amb l’objectiu d’aprovar el pressupost actual. Sembla ser que només es vol tenir en compte les propostes de la resta de formacions per l’aprovació del pressupost però no per les modificacions presentades durant l’exercici, per aquest motiu el nostre grup s’abstindrà. 

6.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2020, DE L’AJUNTAMENT I DE L’ORGANISME AUTÒNOM “RESIDÈNCIA CAN DOTRAS”

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L’ÀMBIT DEL SECTOR PM04

El nostre grup continuarà donant suport a la modificació puntual d’aquest sector igual que vam fer en el passat Ple del mes de setembre de l’any passat. Pensem que els informes a incorporar no només no modifiquen l’anterior modificació sinó que en molts aspectes el milloren, per tant el nostre grup votarà a favor.

8.- ESMENAR L’ACORD D’IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PL. FREDERICA MONTSENY

ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

9.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI PER A L’ANY 2022 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS.

10.- MOCIÓ PER UN PROCÉS CONSTITUENT I REPÚBLICA 

Dins de la nostra formació hi ha diferents pensaments ideològics, és a dir, que hi ha persones que estan a favor i en contra de que l’Estat esdevingui una República.

En general, estem d’acord en el merescut reconeixement de totes aquelles persones que van lluitar per la llibertat i la democràcia durant la II República i en contra del Franquisme a Montmeló, però hi ha certs acords de la moció on considerem que no ens representa ja que nosaltres som una formació municipal.

Per això, la nostra formació s’abstindrà. 

11.- MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES TRANS. 

Aquesta proposta no només suposa el reconeixement de la diversitat de gènere, sinó l’otorgació de tota una sèrie de polítiques integrals que suposen la millora de les persones trans en tots els àmbits: cultura, esport, salut, ocupació, etc. En definitiva, recursos que els equiparan en drets a la resta de ciutadania.

És realment lamentable, que avui dia les persones trans siguin considerades malaltes, i que hagin de seguir un tractament psiquiàtric per modificar el seu DNI i accedir als drets de la ciutadania, tal i com determina la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones.

Manca molta, molta pedagogia a la societat en general, però principalment a tots els professionals implicats en aquestes consideracions.

La nostra formació votarà a favor.

12.- MOCIONS

13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

14.- PRECS I PREGUNTES 

Volíem fer algunes consideracions al voltant del Skate Park que ens han arribat. D’una banda, el fet de que per desplaçar-te al lloc que es va a patinar, no pots arribar patinant, i això a nivell conceptual sembla una mica contradictori. D’altra banda, les zones que envolten el lloc són plenes de sorra, i això és molt perillós, caldria deixar un cert marge, o una escapatòria perquè en cas de caiguda la frenada no sigui tan en sec.

Resum de les intervencions al ple de febrer 2021

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 23/2 a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

– PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC D’UN REGIDOR DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC – CP)

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

– APROVACIÓ INICIAL IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA FREDERICA MONTSENY

Una de les accions a poder realitzar dins del Pla d’acció pels propers anys del nostre grup era la urbanització d’aquesta zona, aquesta actuació serà possible per la finalització de les obres dels baixos de l’edifici que envolta a la plaça, en el projecte apareixen una sèrie d’accessos des de la plaça a aquestes vivendes i a un dels locals, per tant obtenint un benefici i un possible augment del seu valor gràcies a aquesta urbanització, per tant el nostre grup està a favor d’aplicar les contribucions especials d’aquesta obra als seus propietaris.

– ADQUISICIÓ DE FINCA PROPIETAT DE FCC AMBITO SAU PER LA INSTAL·LACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

– MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’ALTERACIÓ DELS TERMES DE MONTMELÓ-GRANOLLERS

ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

– APROVACIÓ DEL PLA INTERN D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ 2020-2024

La nostra formació votarà a favor, tal i com vam fer al Ple del 28/07/20.

La nostra intenció és vetllar pel bon funcionament del mateix, mitjançant la participació a la comissió. Cal mencionar que el fet de formar als participants és un bon inici de partida, i en breu començarà aquesta formació.

Amb tot això el que realment hem d’aconseguir és que no sigui necessari cap pla d’igualtat, que serà garantia de que ens trobem a una societat igualitària i justa, sense cap mena de diferència per ser dona o home.

– MOCIÓ DE COMPROMÍS AMB LA VIA UNILATERAL COM A ÚNIC CAMÍ PER ASSOLIR LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA (prsentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) 

El nostre grup votarà en contra d’aquesta moció, el principal motiu com ja sabeu, és que som una formació municipal i transversal on intentem respectar les diferents ideologies d’arrel democràtica i el pensament individual de cadascun dels membres de la formació, però la moció que es presenta avui pensem que està molt lluny de l’ideari de la nostra formació.

– MOCIÓ PER GARANTIR ELS DRETS D’EMPADRONAMENT (presentada pel grup municipal Canviem Montmeló (Canviem)

 Tot ciutadà té dret a ser empadronat al domicili on acrediti la seva residència efectiva, i per això hi ha una Llei 7/1985, 2 d’abril Reguladora de les entitats de Règim Local (art.17.2), i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu, i l’organisme que regula aquesta realitat és l’INE, amb la Resolució 17/2/2020 BOE 122 2/05/2020, que dicta instruccions tècniques sobre la gestió de Padró Municipal, i on es poden resoldre totes les casuístiques que generen dubte.

La nostra formació creu que s’ha de facilitar l’accès al padró ja que no només suposa un registre de la persona a un espai, sinó pels recursos que són determinants per ella com ara la sanitat i l’educació, a més d’altres serveis necessaris per la vida diària, però també considera que ja existeixen lleis i organismes que vetllen per aquest procés, i que per tant no cal reiterar la mateixa circumstància.

Per això la nostra formació votarà a favor.

– DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

-PRECS I PREGUNTES

Resum de les intervencions al ple de novembre 2020

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 24/11 a les 20h, en aquest es van aprovar 17 punts, incloses les 8 mocions i l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1- PRESA DE CONEIXEMENT DEL CANVI D’ORDRE DELS PORTAVEUS DEL GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ

2- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’ESPAIS PÚBLICS I CIVISME PER A LA INCORPORACIÓ DE LA ZONA D’AUTOCARAVANES

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2020 (abstenció de FEM)

Intervenció Pep Benach: Per decisions de l’equip de govern sense arribar a cap acord amb els grups de l’oposició per suplementacions de crèdits per partides com l’augment de 10.000€ pel manteniment de l’enllumenat de nadal. També la suplementació de 25000€ a la partida del Consorci Teledigital Mollet, segons se’ns va dir quant vam parlar amb l’equip de govern per l’aprovació del pressupost actual, que la marxa de Parets de Vallès Visió no influiria en el cost anual per la resta de municipis, però amb aquesta modificació veiem que no serà així, el cost estimat per aquest 2020 serà de 85.000 € quant en la liquidació del 2019 es van destinar 54.000 €., per tant una diferència de 31.000€ més.

5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 20

(vot a favor de FEM)

6.- APROVACIÓ EXPEDIENT D’ALTES I BAIXES DE DRETS RECONEGUTS D’EXERCICIS TANCATS

(abstenció de FEM ja que en exercicis anteriors no estàvem representats)

7.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2020

(vot a favor). Valorem positivament la creació de la plaça de Supervisora d’espais públics que obra la possibilitat de la creació dels agents cívics reclamants per part de tots els grups.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PM01 SOTA EL MOLÍ

(Vot a favor)

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

9.- MOCIÓ MUNICIPAL PER EXIGIR EL COMPLIMENT DE FINANÇAMENT CAP ALS ENS LOCALS PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT.

10.- MOCIÓ PER A RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS EN L’ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU.

11.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA CARTA ALIMENTÀRIA DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

12.- MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL AL TEIXIT ESPORTIU DEL MUNICIPI DAVANT L’ATURADA OBLIGADA DE LA SEVA ACTIVITAT

13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

14.- MOCIÓ PER UNS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT MUNICIPALISTES I PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL DE LA SEVA CIUTADANIA I L’EMPRENEDORIA LOCAL

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

15.- MOCIÓ SOBRE L’APROVACIÓ D’UN PLA EXTRAORDINARI DE SUPORT AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ.

16- MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA

OCCIDENTAL

Aportació de la regidora Silvia Guerrero on ens preguntem si calen tantes mocions per un ple ja que tot i tenint en compte que nosaltres sempre recolzarem tot allò que sigui bo pel nostre poble i els nostre ciutadans/danes creiem que aquesta no ha de ser la manera habitual de treballar, presentant mocions que fan anar a corre cuita als treballadors generant per tant un sistema de funcionament urgent on els temes es resolen sense Comissions Informatives. A més es tracta moltes vegades d’un posicionament respecte a diferents problemàtiques en comptes de la gestió ordinària d’assumptes més corporatius.

17.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

PRECS I PREGUNTES

Intervenció Silvia Guerrero: Amb motiu de la celebració del 25N ens van convidar a participar en la lectura del manifest a través de xarxes i nosaltres vam proposar que el nostre representant fos un home, o bé, un home i una dona, la resposta va ser que sempre ho havien fet dones regidores i que no donava temps a modificar el format. Vaig acceptar perquè no volia provocar cap enrenou, sobretot a les persones que ho organitzaven.

He de dir que no entenc que només les dones defensin els seus drets i rebutgin la violència masclista, molts homes senten i pensen com nosaltres i així s’hauria de reflectir a les institucions.

La institució ha d’evolucionar com ho fa la societat, i per ser tot/es iguals, la imatge nostre ha de ser homes i dones lluitant i participant junts. No deixar aquesta parcel·la només per dones. Aquesta no és la visió de FEM ni la meva.

Un 2021 amb grans objectius per Montmeló

Des de FEM ens proposem treballar de cara l’any 2021 un seguit d’objectius del nostre Pla d’Acció 2019-2023. Enguany, i després de les varies reunions per comissions tenint com a punt de partida els objectius que vàrem marcar dins de les actuacions 2019 – 2022 s’ha decidit prioritzar per aquest any 2021 les següents:

Comissió de sostenibilitat: de cara al futur serà necessària la implementació de millores en el servei de recollida selectiva. Per aquest motiu volem proposar que en aquest 2021 es destini una partida econòmica a l’estudi de viabilitat d’aquest servei.

Pel que fa al carrer Major, volem proposar una millora d’aquest carrer perquè especialment els dies de pluja s’agreuja el lliscament. Considerem és un punt important a treballar per a la seguretat de la ciutadania. 

Durant la COVID també hem pogut gaudir més dels nostres espais verds i això ens fa prioritzar que cal fer un millor manteniment dels camins adjacents al riu.

Des de la comissió de drets socials proposem: 

  • Fer un estudi d’habitatges socials pels joves i de manera paral·lela mediar amb entitats financeres
  • Treballar per reduir l’aïllament de persones grans, fomentar el voluntariat, la detecció precoç i el treball coordinat amb els serveis de salut a través de la tecnologia

Educació, Cultura i Esports: Aquest darrer any hem treballat sobre el que anomenem “ÀGORA” un espai on les entitats es puguin trobar i compartir i hem valorat les següents accions per impulsar el projecte aquest 2021:

  • Fer recerca d’un servei de gestoria mancomunada per les entitats
  • Impulsar la creació d’una oficina d’atenció a les Entitats, amb possibilitat de fer una Taula de Cultura amb l’objectiu de potenciar debats i coordinar les activitats culturals.

Altres propostes que també creiem importants impulsar en aquest àmbit son:

  • Elaborar un projecte per a la creació del Consell d’Infants i del Consell de Joves.
  • Dotar de suport tècnic a aquelles entitats que promouen l’esport per persones amb discapacitat com a eina d’integració  social. 
  • Crear itineraris de rutes històriques locals en col·laboració amb el CEM i altres entitats implicades, amb l’objectiu de fomentar el traspàs de coneixements de grans a joves, mitjançant els premis dels treballs de recerca de Batxillerat.

Esperem que aquest 2021 ens deixi treballar aquests objectius d’una manera agradable.

Si continues utilitzant aquest lloc acceptes l'ús de galetes. més informació

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar