Resum de les intervencions al ple de març 2021

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 30/3 a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

 1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 23 DE FEBRER DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

2.- APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIÓ DELS REGIDORS.

El nostre grup està d’acord que tota feina s’ha de remunerar i que si existeix un percentatge de dedicació aquesta remuneracions han d’estar establertes i regulades per llei com és el cas, però d’igual forma volem reivindicar la feina realitzada pels regidors de l’oposició, i actualment existeix una descompensació que no s’entén entre les assignacions per assistència a Ple i Comissions Informatives que són 17 € i per exemple per assistències a la Junta de Govern Local que són 207 €, pensem que no és equiparable ni de lluny amb altres Ajuntaments de la Comarca.

Volem recordar que durant el Ple del juny de 2019 en el punt referent a l’aprovació de la dedicació, indemnitzacions i retribucions dels regidors el Sr. Alcalde va reconèixer que històricament s’han establert baixes per les assistències als Plens i a les Comissions Informatives i que enviarien informació del que diu la normativa al respecte d’aquestes baixes i la justificació del perquè han variat aquests imports, fins a dia d’avui no hem rebut informació al respecte, per aquest motius el nostre grup s’abstindrà.

3.- MOCIÓ CONTRA EL TANCAMENT DE L’EMPRESA BOSCH A LLIÇÀ D’AMUNT 

El tancament de l’empresa Bosch suposa que al voltant de 1500 treballadors de manera directe i indirecte es quedin sense feina, molts d’ells amb més de 50 anys, amb les greus dificultats de reinserció laboral que això suposa. La nostra societat no pot permetre els acomiadaments massius, que suposa no només una pèrdua de la capacitat econòmica de les famílies, sinó de la seva dignitat.

Com a representants de l’administració estem i estarem al costat de tots ells donant-los no només el nostre suport, sinó amb el compromís d’ajudar a buscar mecanismes per trobar solucions/ alternatives a aquesta greu situació.

Cal pressionar a les administracions com també a les empreses, però cal començar a treballar en solucions a llarg plaç de creació de llocs de treball alternatius al món industrial, donada la seva desaparició en un futur relativament immediat. 

La nostra formació votarà a FAVOR. 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4.- APROVACIÓ DEL PLA DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER A L’ANY 2021

Pensem que encara que per volum de població no és obligatori disposar d’un Pla de Contractació és del tot positiu pel correcte seguiment i control de totes les contractacions de l’Ajuntament. Volem agrair als tècnics responsables de la seva elaboració, els que treballem a l’administració pública i hem participat de la redacció d’un Pla de Contractació sabem de la feinada que comporta, i també volem donar valor a aquest Pla com una eina més de transparència de cara a la ciutadania, per aquest motiu el nostre grup votarà a favor.

5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2-2021

És una molt bona noticia poder disposar de 917 mil euros del romanent disponible de l’exercici anterior per poder destinar a les partides d’inversions, valorem com a necessàries a realitzar les partides que s’han dotat de partida econòmica, però també pensem que una modificació pressupostària de més d’1 milió d’euros, que suposa el 50% del cost total del pressupost del capítol VI referent a inversions, s’hagués pogut treballar amb la resta de grups igual com es va realitzar amb l’objectiu d’aprovar el pressupost actual. Sembla ser que només es vol tenir en compte les propostes de la resta de formacions per l’aprovació del pressupost però no per les modificacions presentades durant l’exercici, per aquest motiu el nostre grup s’abstindrà. 

6.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2020, DE L’AJUNTAMENT I DE L’ORGANISME AUTÒNOM “RESIDÈNCIA CAN DOTRAS”

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L’ÀMBIT DEL SECTOR PM04

El nostre grup continuarà donant suport a la modificació puntual d’aquest sector igual que vam fer en el passat Ple del mes de setembre de l’any passat. Pensem que els informes a incorporar no només no modifiquen l’anterior modificació sinó que en molts aspectes el milloren, per tant el nostre grup votarà a favor.

8.- ESMENAR L’ACORD D’IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PL. FREDERICA MONTSENY

ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

9.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI PER A L’ANY 2022 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS.

10.- MOCIÓ PER UN PROCÉS CONSTITUENT I REPÚBLICA 

Dins de la nostra formació hi ha diferents pensaments ideològics, és a dir, que hi ha persones que estan a favor i en contra de que l’Estat esdevingui una República.

En general, estem d’acord en el merescut reconeixement de totes aquelles persones que van lluitar per la llibertat i la democràcia durant la II República i en contra del Franquisme a Montmeló, però hi ha certs acords de la moció on considerem que no ens representa ja que nosaltres som una formació municipal.

Per això, la nostra formació s’abstindrà. 

11.- MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES TRANS. 

Aquesta proposta no només suposa el reconeixement de la diversitat de gènere, sinó l’otorgació de tota una sèrie de polítiques integrals que suposen la millora de les persones trans en tots els àmbits: cultura, esport, salut, ocupació, etc. En definitiva, recursos que els equiparan en drets a la resta de ciutadania.

És realment lamentable, que avui dia les persones trans siguin considerades malaltes, i que hagin de seguir un tractament psiquiàtric per modificar el seu DNI i accedir als drets de la ciutadania, tal i com determina la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones.

Manca molta, molta pedagogia a la societat en general, però principalment a tots els professionals implicats en aquestes consideracions.

La nostra formació votarà a favor.

12.- MOCIONS

13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

14.- PRECS I PREGUNTES 

Volíem fer algunes consideracions al voltant del Skate Park que ens han arribat. D’una banda, el fet de que per desplaçar-te al lloc que es va a patinar, no pots arribar patinant, i això a nivell conceptual sembla una mica contradictori. D’altra banda, les zones que envolten el lloc són plenes de sorra, i això és molt perillós, caldria deixar un cert marge, o una escapatòria perquè en cas de caiguda la frenada no sigui tan en sec.

Resum de les intervencions al ple de febrer 2021

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 23/2 a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

– PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC D’UN REGIDOR DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC – CP)

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

– APROVACIÓ INICIAL IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA FREDERICA MONTSENY

Una de les accions a poder realitzar dins del Pla d’acció pels propers anys del nostre grup era la urbanització d’aquesta zona, aquesta actuació serà possible per la finalització de les obres dels baixos de l’edifici que envolta a la plaça, en el projecte apareixen una sèrie d’accessos des de la plaça a aquestes vivendes i a un dels locals, per tant obtenint un benefici i un possible augment del seu valor gràcies a aquesta urbanització, per tant el nostre grup està a favor d’aplicar les contribucions especials d’aquesta obra als seus propietaris.

– ADQUISICIÓ DE FINCA PROPIETAT DE FCC AMBITO SAU PER LA INSTAL·LACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

– MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’ALTERACIÓ DELS TERMES DE MONTMELÓ-GRANOLLERS

ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

– APROVACIÓ DEL PLA INTERN D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ 2020-2024

La nostra formació votarà a favor, tal i com vam fer al Ple del 28/07/20.

La nostra intenció és vetllar pel bon funcionament del mateix, mitjançant la participació a la comissió. Cal mencionar que el fet de formar als participants és un bon inici de partida, i en breu començarà aquesta formació.

Amb tot això el que realment hem d’aconseguir és que no sigui necessari cap pla d’igualtat, que serà garantia de que ens trobem a una societat igualitària i justa, sense cap mena de diferència per ser dona o home.

– MOCIÓ DE COMPROMÍS AMB LA VIA UNILATERAL COM A ÚNIC CAMÍ PER ASSOLIR LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA (prsentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) 

El nostre grup votarà en contra d’aquesta moció, el principal motiu com ja sabeu, és que som una formació municipal i transversal on intentem respectar les diferents ideologies d’arrel democràtica i el pensament individual de cadascun dels membres de la formació, però la moció que es presenta avui pensem que està molt lluny de l’ideari de la nostra formació.

– MOCIÓ PER GARANTIR ELS DRETS D’EMPADRONAMENT (presentada pel grup municipal Canviem Montmeló (Canviem)

 Tot ciutadà té dret a ser empadronat al domicili on acrediti la seva residència efectiva, i per això hi ha una Llei 7/1985, 2 d’abril Reguladora de les entitats de Règim Local (art.17.2), i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu, i l’organisme que regula aquesta realitat és l’INE, amb la Resolució 17/2/2020 BOE 122 2/05/2020, que dicta instruccions tècniques sobre la gestió de Padró Municipal, i on es poden resoldre totes les casuístiques que generen dubte.

La nostra formació creu que s’ha de facilitar l’accès al padró ja que no només suposa un registre de la persona a un espai, sinó pels recursos que són determinants per ella com ara la sanitat i l’educació, a més d’altres serveis necessaris per la vida diària, però també considera que ja existeixen lleis i organismes que vetllen per aquest procés, i que per tant no cal reiterar la mateixa circumstància.

Per això la nostra formació votarà a favor.

– DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

-PRECS I PREGUNTES

Resum de les intervencions al ple de novembre 2020

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 24/11 a les 20h, en aquest es van aprovar 17 punts, incloses les 8 mocions i l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1- PRESA DE CONEIXEMENT DEL CANVI D’ORDRE DELS PORTAVEUS DEL GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ

2- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’ESPAIS PÚBLICS I CIVISME PER A LA INCORPORACIÓ DE LA ZONA D’AUTOCARAVANES

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2020 (abstenció de FEM)

Intervenció Pep Benach: Per decisions de l’equip de govern sense arribar a cap acord amb els grups de l’oposició per suplementacions de crèdits per partides com l’augment de 10.000€ pel manteniment de l’enllumenat de nadal. També la suplementació de 25000€ a la partida del Consorci Teledigital Mollet, segons se’ns va dir quant vam parlar amb l’equip de govern per l’aprovació del pressupost actual, que la marxa de Parets de Vallès Visió no influiria en el cost anual per la resta de municipis, però amb aquesta modificació veiem que no serà així, el cost estimat per aquest 2020 serà de 85.000 € quant en la liquidació del 2019 es van destinar 54.000 €., per tant una diferència de 31.000€ més.

5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 20

(vot a favor de FEM)

6.- APROVACIÓ EXPEDIENT D’ALTES I BAIXES DE DRETS RECONEGUTS D’EXERCICIS TANCATS

(abstenció de FEM ja que en exercicis anteriors no estàvem representats)

7.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2020

(vot a favor). Valorem positivament la creació de la plaça de Supervisora d’espais públics que obra la possibilitat de la creació dels agents cívics reclamants per part de tots els grups.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PM01 SOTA EL MOLÍ

(Vot a favor)

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

9.- MOCIÓ MUNICIPAL PER EXIGIR EL COMPLIMENT DE FINANÇAMENT CAP ALS ENS LOCALS PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT.

10.- MOCIÓ PER A RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS EN L’ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU.

11.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA CARTA ALIMENTÀRIA DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

12.- MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL AL TEIXIT ESPORTIU DEL MUNICIPI DAVANT L’ATURADA OBLIGADA DE LA SEVA ACTIVITAT

13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

14.- MOCIÓ PER UNS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT MUNICIPALISTES I PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL DE LA SEVA CIUTADANIA I L’EMPRENEDORIA LOCAL

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

15.- MOCIÓ SOBRE L’APROVACIÓ D’UN PLA EXTRAORDINARI DE SUPORT AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ.

16- MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA

OCCIDENTAL

Aportació de la regidora Silvia Guerrero on ens preguntem si calen tantes mocions per un ple ja que tot i tenint en compte que nosaltres sempre recolzarem tot allò que sigui bo pel nostre poble i els nostre ciutadans/danes creiem que aquesta no ha de ser la manera habitual de treballar, presentant mocions que fan anar a corre cuita als treballadors generant per tant un sistema de funcionament urgent on els temes es resolen sense Comissions Informatives. A més es tracta moltes vegades d’un posicionament respecte a diferents problemàtiques en comptes de la gestió ordinària d’assumptes més corporatius.

17.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

PRECS I PREGUNTES

Intervenció Silvia Guerrero: Amb motiu de la celebració del 25N ens van convidar a participar en la lectura del manifest a través de xarxes i nosaltres vam proposar que el nostre representant fos un home, o bé, un home i una dona, la resposta va ser que sempre ho havien fet dones regidores i que no donava temps a modificar el format. Vaig acceptar perquè no volia provocar cap enrenou, sobretot a les persones que ho organitzaven.

He de dir que no entenc que només les dones defensin els seus drets i rebutgin la violència masclista, molts homes senten i pensen com nosaltres i així s’hauria de reflectir a les institucions.

La institució ha d’evolucionar com ho fa la societat, i per ser tot/es iguals, la imatge nostre ha de ser homes i dones lluitant i participant junts. No deixar aquesta parcel·la només per dones. Aquesta no és la visió de FEM ni la meva.

Un 2021 amb grans objectius per Montmeló

Des de FEM ens proposem treballar de cara l’any 2021 un seguit d’objectius del nostre Pla d’Acció 2019-2023. Enguany, i després de les varies reunions per comissions tenint com a punt de partida els objectius que vàrem marcar dins de les actuacions 2019 – 2022 s’ha decidit prioritzar per aquest any 2021 les següents:

Comissió de sostenibilitat: de cara al futur serà necessària la implementació de millores en el servei de recollida selectiva. Per aquest motiu volem proposar que en aquest 2021 es destini una partida econòmica a l’estudi de viabilitat d’aquest servei.

Pel que fa al carrer Major, volem proposar una millora d’aquest carrer perquè especialment els dies de pluja s’agreuja el lliscament. Considerem és un punt important a treballar per a la seguretat de la ciutadania. 

Durant la COVID també hem pogut gaudir més dels nostres espais verds i això ens fa prioritzar que cal fer un millor manteniment dels camins adjacents al riu.

Des de la comissió de drets socials proposem: 

  • Fer un estudi d’habitatges socials pels joves i de manera paral·lela mediar amb entitats financeres
  • Treballar per reduir l’aïllament de persones grans, fomentar el voluntariat, la detecció precoç i el treball coordinat amb els serveis de salut a través de la tecnologia

Educació, Cultura i Esports: Aquest darrer any hem treballat sobre el que anomenem “ÀGORA” un espai on les entitats es puguin trobar i compartir i hem valorat les següents accions per impulsar el projecte aquest 2021:

  • Fer recerca d’un servei de gestoria mancomunada per les entitats
  • Impulsar la creació d’una oficina d’atenció a les Entitats, amb possibilitat de fer una Taula de Cultura amb l’objectiu de potenciar debats i coordinar les activitats culturals.

Altres propostes que també creiem importants impulsar en aquest àmbit son:

  • Elaborar un projecte per a la creació del Consell d’Infants i del Consell de Joves.
  • Dotar de suport tècnic a aquelles entitats que promouen l’esport per persones amb discapacitat com a eina d’integració  social. 
  • Crear itineraris de rutes històriques locals en col·laboració amb el CEM i altres entitats implicades, amb l’objectiu de fomentar el traspàs de coneixements de grans a joves, mitjançant els premis dels treballs de recerca de Batxillerat.

Esperem que aquest 2021 ens deixi treballar aquests objectius d’una manera agradable.

Si continues utilitzant aquest lloc acceptes l'ús de galetes. més informació

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar