Caminada per la llera del riu i visita a la planta de Gestió dels Residus del Vallès Oriental

T’agradaria saber que se’n fa dels residus que produim i com es poden reutilitzar?

INFORMACIÓ
Sortida el 7 maig 2022
Ens trobarem a les 9,45 a la plaça vila i sortida fins les 13 aprox.
Inscripcions al seguent formulari fins el dia 5.
Menors acompanyats i sota la responsabilitat d’un major d’edat
Recomanem portar aigua i alguna cosa de menjar pel cami.

  Accepto la política de privacitat

  Fem Montmeló lliure de masclisme i violència

  A poc a poc la ciutadania de Montmeló va recuperant la “normalitat” que la pandèmia ens ha arrabassat al llarg de més d’un any i mig, de la mateixa manera que ho ha fet a la resta del món. Però, ens hem parat a pensar que suposa recuperar la normalitat per a col·lectius que fa un any i mig ja patien situacions de risc social i/o vulnerabilitat? Quin és aquest nou escenari?

  En breu, el 25 de novembre, es commemora el dia internacional contra la Violència masclista, una data que lluny de reduir les xifres de dones que la pateixen, s’han vist incrementades en aquest període de confinament. Les dones han hagut de conviure amb els seus agressors, reduint al màxim les seves relacions familiars i d’amics/veïns augmentant les seves patologies físiques i mentals (l’Observatori de la Igualtat de Gènere detecta al maig 1321  trucades al 900 respecte a les 649 al febrer de l’any 2020). Què suposa per a elles tornar a la normalitat? Poder-se relacionar i fugir, en part, del control de l’agressor, però això pot tenir un efecte boomerang. Aquesta situació afecta cada vegada més a tot el nucli familiar, més conegut com a violència vicària (fer mal als fills, per provocar més dolor a la mare). Un increment notable, també ha estat els assetjaments i violacions que pateixen moltes dones quan han començat a sortir i divertir-se en el temps d’oci. Potser hem de pensar en diferents maneres de donar resposta a una situació tan greu que ens afecta principalment a les dones, però també als homes.

  Des de la nostra formació creiem que cal fer passos en ferm i, per això, cal donar exemple i marcar línies estratègiques que donin prioritat a visions professionals diferents per aconseguir objectius diferents (menys violència masclista i menys assassinats de dones). Quan parlem de donar exemple, volem dir, d’una banda, mostrar una imatge unida de dones-homes lluitant contra la violència masclista, l’assetjament, entre altres temes, perquè tothom té dret a manifestar el seu rebuig contra les actuacions d’ira i agressió extrema i que  es senti representat. D’altra banda, fer servir una forma de parlar menys crispada, menys autoritària i menys agressiva a les nostres intervencions publiques que fomenten el descrèdit polític  i perpetuen un model de superioritat basat en rols autoritaris.

  Existeix una altra manera de FER política més amable amb més calma, on es tracten els problemes reals que preocupen a la gent de Montmeló. Per què no treballem TOTES/TOTS units per un Montmeló lliure de masclisme i de violència?

  Resum ple octubre 2021

  El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló, es va celebrar presencialment, a la Sala de la Concòrdia, el dimarts 26 d’octubre a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

  1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 28 DE SETEMBRE DE 2021

  ÀREA DE PRESIDÈNCIA

  2.- MODIFICACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES DELS REGIDORS I REGIDORES

  El nostre grup ja va manifestar amb anterioritat la descompensació entre les assignacions per assistències a Ple i per assistències a la Junta de Govern Local, pensem que la proposta que avui es porta aprovació és un pas endavant per poder reduir aquesta diferència, però el que hagués estat bé per part de l’equip de govern, és fer una proposta de modificació amb suficient antelació a la resta de grups de l’oposició, ja que com a part directament implicada segurament alguna cosa teníem a dir, per aquest motiu el nostre grup s’abstindrà en aquest punt.  

  ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

  3.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2022

  Una vegada més es confirma el menys teniment per part de l’equip de govern vers als grups de l’oposició portant avui a aprovació unes ordenances fiscals sense cap tipus de voluntat d’arribar a acords amb els grups de l’oposició. Una vegada més, i ja hem perdut el compte, tornem a reclamar més participació per part de l’equip de govern amb la resta de grups, pensem que no ens ho mereixem, nosaltres sempre hem estat quant se’ns ha convocat per poder debatre i treballar amb l’objectiu de millorar el nostre municipi, és per aquest motiu que ens vam presentar a les eleccions i és per aquest motiu que continuem posant de manifest públicament que no tenim l’oportunitat de ser escoltats i que no tenim la possibilitat d’aportar propostes en els temes cabdals del municipi.

  Pensem que aquest espai ja existeix i és diu Junta de Portaveus, el ROM (Reglament Orgànic Municipal) defineix aquesta Junta com l’espai a tractar temes que s’han de sotmetre al Ple o siguin de competència municipal o supramunicipal, així com també emetre informes, recomanacions i declaracions que posin de manifest el posicionament dels diferents grups.

  Aquesta junta no és reuneix des de el dia 3 de desembre del 2019, per tant, si veritablement existeix la voluntat per part de l’equip de govern, i així ho han manifestat repetidament, no portarien a prop de 2 anys sense convocar aquesta junta.

  Per tant el nostre grup proposa reactivar la junta de Portaveus el més aviat possible per arribar a consensos de manera prèvia a la votació del ple en tots aquells punts que són de vital importància pel poble, per així poder disposar dels mitjans i informació necessària de manera prèvia en un temps lògic per poder treballar i poder fer en cas necessari les nostres esmenes.

  Per tot el comentat el nostre grup votarà en contra de la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2022.

  4.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021

  ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA. Regidoria Seguretat Ciutadana

  5.- APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT D’AUTOCARAVANES DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.

  Pensem que és necessari disposar d’una ordenança on es reguli l’estacionament d’autocaravanes en el nostre municipi, dit això també vam comentar durant la Comissió Informativa que pensem que caldria definir molt millor espais ubicats en el municipi d’estacionament lliure no vigilat per aquesta tipologia de vehicles, com també dels camions, autocars, etc…

  Pel que hem pogut veure no ha quedat recollit en el document que avui es presenta a aprovació, per tant ens abstindrem a l’espera de poder arribar algun tipus d’acord en aquest sentit i així poder canviar el sentit del nostre vot. 

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

  6.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN TANATORI A MONTMELÓ

  7.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I LLAR UNIÓ CATALÒNIA SCCL PER LA PROMOCIÓ D’HABITATGES PROTEGITS AL MUNICIPI

  L’accès a la habitatge és un dels temes que preocupa a la ciutadania, principalment perquè Montmeló no disposa de gaire terreny urbanitzable. En aquest sentit, considerem molt important la signatura d’aquest conveni, perquè, per una banda aposta per l’habitatge, i per l’altre permet a persones més vulnerables que no disposen de recursos suficients per buscar habitatges al mercat lliure puguin accedir a propietats protegides.

  Des de FEM votarem a favor d’aquest conveni, però volem proposar que una part d’aquest habitatge sigui plantejada com a lloguer públic, pensant sobretot en les necessitats del joves, i en la seva permanència al nostre municipi.

  GRUP MUNICIPAL FEM MONTMELÓ OPCIÓ MUNICIPAL (FEM)

  8.- MOCIÓ PER LA CREACIÓ DEL CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS DE MONTMELÓ QUE PRESENTA FEM MONTMELÓ.

   Abans de fer una lectura breu del que suposa aquesta moció, volia comentar que la nostra formació està molt contenta, i no només perquè és la primera moció que presentem, i és el resultat de la feina de totes/tots els companys de FEM que treballen des de la invisibilitat; sinó perquè va adreçat un col·lectiu (INFANTS I ADOLESCENTS) especialment vulnerable ja que no tenen ni vot ni veu en el món dels adults. Ara serà el vostre moment per dir-nos què necessiteu.

  ACORDS:

  1.     Crear el Consell d’Infants i Adolescents de Montmeló com a òrgan de participació amb l’objectiu de fomentar-ne la participació, millorar-ne la qualitat de vida i l’exercici dels seus drets.

  2.     Crear i aprovar el reglament de funcionament del Consell d’Infants i Adolescents de Montmeló d’acord amb el que estableix la normativa catalana al respecte, durant el curs escolar 2022-2023.

  3.     Destinar els recursos necessaris per tal d’impulsar el procés de creació del consell i fer-ho afavorint la participació dels propis infants i adolescents.

  4.     Crear una partida pressupostària tan aviat com sigui possible, destinada a la dinamització i desenvolupament del Consell d’Infants i Adolescents, així com a la difusió de les seves activitats.

  5.     Establir canals de comunicació i difusió amb l’objectiu que tots els infants i adolescents de Montmeló coneguin l’existència del consell, les funcions que té i les accions que desenvolupa.

  6.     Traslladar aquests acords al Consell Escolar Municipal, a tots els centres escolars, les AMPA, les entitats de lleure infantil i juvenil de Montmeló i al Consell de Poble.

  9.-  ALTRES MOCIONS

  10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

  11.- PRECS I PREGUNTES

  Fem més millores a Montmeló ?

  Aprofitant la setmana de la mobilitat, hem recollit una sèrie d’incidències al poble que creiem que cal millorar. Algunes d’elles ja les hem reportat en diversos plens de l’ajuntament, com per exemple, l’arranjament del Vial de ronda i carrer Navarra o la falta de la tanca de seguretat al C/ Miquel Biada davant de l’antiga estació. Aquestes són incidències a millorar, però també creiem que cal reconsiderar la nostra proposta de conversió en zona de vianants el C/ Vic – Pompeu Fabra els caps de setmana.

  Totes aquestes incidències abans mencionades junt amb d’altres que hem recollit, les podreu trobar a la nostra web. A més, també us convidem a vosaltres a afegir les que aneu detectant pels carrers de Montmeló per tal que els nostres regidors puguin fer-les arribar a l’ajuntament. 

  Aquesta eina de detecció l’hem obert en el marc de la setmana de la mobilitat, però tenim intenció de que sigui de llarga durada, això dependrà en gran part de la participació de tots vosaltres. 

  Escanejant aquest QR o accedint a l’enllaç tindreu accés al mapa on podreu pujar les vostres fotos i comentaris de manera anònima o bé podreu consultar les que altres veïns han detectat.

  Resum intervencions Ple Setembre

  Resum ple de Montmeló setembre 2021:

  El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 28 de setembre a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

   1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 27 DE JULIOL DE 2021

  ÀREA DE PRESIDÈNCIA

  2.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA CONSTITUCIÓ I ELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ.

   Manifestar el nostre posicionament a favor.

  3.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2022. 

  A favor.

  ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

  4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 4/2021

   Una vegada revisades les dades de la proposta de modificació, veiem que són reorganitzacions de crèdits per diferents partides dels capítols I i II, som conscients que són capítols del funcionament de  l‘Ajuntament com personal i despeses generals i que s’han de poder dotar si aquestes s’han quedat curtes, però si que veiem que la dotació en algunes d’elles respecte el pressupost inicial és elevat i ens agradaria saber els motius principals per si s’han de tenir en compte de cara el proper pressupost.

  Referent al Capítol VI d’inversions, celebrem la dotació econòmica per la partida de la instal·lació fotovoltaica de la coberta del pavelló, on la majoria dels grups representats en aquest Ple portem projectes similars a realitzar en aquesta legislatura.

  Per tant, el vot del nostre grup serà favorable, però igualment agrairíem que ens puguin donar resposta pel que fa a les dotacions més importants del capítol I i II.

  5.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PEL SR. ALBERT PLANAS AULADELL

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

  6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN.

  Igual que vam fer en l’aprovació inicial en el Ple del mes de juliol i vist que no existeixen al·legacions ni reclamacions durant l’exposició pública manifestem el nostre vot a favor.

  7.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI AÏLLAT PER A RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN A MONTMELÓ.

  Per les mateixes raons que el punt anterior, manifestem el nostre posicionament a favor perquè es pugui iniciar la licitació amb l’objectiu de poder iniciar les obres de construcció de la nova residència.

  8.- APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM ÀMBIT DEL SECTOR PM04-ESCULTOR LLIMONA I PA18-SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL.

  D’igual manera que hem fet en les aprovacions anteriors sobre aquesta modificació, continuarem mantenint el nostre posicionament a favor.

  9.- APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM SUBZONA 8B3.

  Durant el Ple del 26 de gener vam votar a favor de l’aprovació de la modificació puntual del POUM d’aquesta zona, després de la suspensió per part de la comissió Territorial d’Urbanisme requerint un seguit de modificacions i aportacions de documentació. Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal com aquestes s’han realitzat correctament, continuarem donant suport a aquesta modificació puntual del POUM.

  10.- APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC PMU3 VALLESANA

  Per la nostra part no veiem cap inconvenient en aprovar aquest conveni, tot el contrari, pensem que és una bona oportunitat per poder alliberar espai per poder-lo dedicar al projecte d’horta solar on el nostre grup sempre a manifestat la creació d’aquest tipus de projectes d’aprofitament energètic, i més si és compensa amb un espai verd en un altre part del municipi com queda recollit en el conveni.

  Però també volem fer una reflexió per quan s’hagin de desenvolupar les obres del vial d’accés com contempla aquest conveni, volem que es garanteixi un accés peatonal i segur fins el Turó de les Tres Creus per poder continuar gaudint d’aquest espai molt millor que l’actual, i per un altre banda, garantir un flux menor de la mobilitat de camions des de el Vas de Apol·linar fins al pont d’accés al polígon. Per tant el nostre grup votarà a favor d’aquest conveni.

  GRUPS MUNICIPALS

  11.- MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ EN AGRAÏMENT I RECONEIXEMENT A TOTES LES PERSONES QUE HAN COL·LABORAT EN LA LLUITA CONTRA LA COVID-19.

  Aquesta situació ens ha colpejat de manera directe o indirecte a tota la ciutadania, és realment admirable la implicació de moltes persones que de manera totalment altruista han estat col·laborant de moltes maneres i variades formes en la lluita contra el COVID-19, convertint la bondat i la solidaritat de les persones en accions positives.

  No oblidem que el COVID-19 encara no ha finalitzat, i que tothom tenim la responsabilitat de seguir les indicacions dels experts en la matèria per reduir els brots i les complicacions de la malaltia. I, sobretot, no deixem de valorar la tasca dels sanitaris, qui han hagut d’assumir la máxima responsabilitat en la cura de la nostra salut.

  Des de FEM volem agrair a tots/totes els que ens heu cuidat.

  Votem favor.

  12.- MOCIÓ MUNICIPAL EN DEFENSA DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES VIABLES PER REDUIR EL PREU DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.

  L’increment desorbitat en les factures de la llum de les últimes setmanes, està afectant a tothom, però de manera més contundent a les persones més vulnerables, així com els negocis. Tots ells, ja venen arrossegant una dificultat agreujada per la pandèmia.

  Des de FEM considerem que hem ajudar a aquests col·lectius per garantir els elements de primera necessitat com la llum, imprescindibles per la vida diària, i evitar la polaritat cada vegada més marcada entre aquells que tenen i el que no tenen.

  Això no només es pot aconseguir amb ajudes puntuals o bonificacions, sinó amb la valoració de companyies que facin un ús més just del subministrament elèctric, i per tant, amb unes factures més reals a la despesa que es genera. És important que l’administració sigui coherent i practiqui aquest canvi de millora en els seus serveis propis.

  Des de FEM votem a favor.

  GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

  13.- MOCIÓ PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR DE LA PERRUQUERIA, BARBERIA I ESTÈTICA.

   A favor

  GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

  14.- MOCIÓ FP 2021 SOBRE L’IMPULS I MILLORA DEL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA.

  Ens adherim totalment als acords d’aquesta moció, és molt trist que els estudiants que tenen clar el que volen estudiar no disposin de l’oferta necessària per poder portar a terme els seus estudis, ja prou difícil és que ho tinguin clar que a sobre no es promocioni l’oferta necessària, d’aquesta manera només s’incrementa el percentatge d’estudiants amb abandonament escolar, com exemple, en tot el Vallès Oriental no existeix ni una sola plaça pública de grau superior d’estudis esportius existint una forta demanda d’estudiants.

  15.- MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES A L’AFGANISTAN.

  Els drets de les dones a l’Afganistan s’han anat modificant en funció a l’arribada de poder de grups fonamentalistes talibans. Aquest fet és encara més rellevant a l’actualitat, ja que des de la Constitució del 2004 hi havia hagut una recuperació de drets, tot i la dificultat existent a les zones més rurals.

  L’arribada actual al poder dels talibans suposa un retrocés enorme per les dones a l’Afganistan, que manifesten amb molta por i preocupació. Com a dones i homes de la societat Occidental no podem permetre aquesta eradicació de drets de les dones afganes, no podem mirar cap una altra banda. No és suficient amb el nostre recolzament, cal fer actuacions més contundents contra aquests governs per ajudar a les dones d’una manera real.

  La nostra formació votarà a favor.

  16.- MOCIONS

  17.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

  18.- PRECS I PREGUNTES

  No n’hi ha cap.

  Resum intervencions ple juliol 2021 

  El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 27 de juliol a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

  1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 29 DE JUNY DE 2021

  ÀREA DE PRESIDÈNCIA

  2.- CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ.

   El nostre grup es posicionarà a favor de la constitució de la Fundació i dels seus Estatuts, una vegada que s’han corregit i donat resposta a diferents dubtes i aclariments que teníem sobre els Estatuts, sobretot pel que fa referència al punt per la fiscalització per part de l’oposició, garantint la representació de cada grup polític que forma o pot formar part en un futur d’aquest Ple, i també el referent a les repercussions laborals del personal laboral actual de l’Organisme Autònom, com segons ens ha garantit l’equip de govern la subrogació de tot el personal mantenint les mateixes condicions laborals regulades pel conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament.

  3.- APROVACIÓ DEL REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

  4.- APROVAR LA XIFRA DE GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

  ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

  5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 2021

  Manifestar que el nostre grup s’abstindrà en aquest punt, no tant pel que fa als preus del punt de recàrrega com de l’àrea d’estacionament d’autocaravanes en trànsit, ja que revisant les diferents àrees públiques de la província de Barcelona estem en els preus de la mitjana, sinó respecte el preu de la zona d’estacionament permanent reservada per autocaravanes, ja que segons ens han comunicat l’Associació de Autocaravanes de Montmeló sembla que estan en desacord amb les condicions de l’espai i la seva gestió, i que encara estan esperant una proposta d’esborrany d’aquestes condicions per part de l’equip de govern, per tant volem manifestar que fins que no existeixi un acord entre les dues parts no podem valorar si el preu d’aquesta taxa es justa o si s’ha de modificar. 

  Com a comentari respecte al control i gestió de l’àrea d’autocaravanes, hem detectat moltes vegades el ús il·limitat i sense control del punt d’aigua i la no correcte separació dels residus, com desbordaments dels contenidors, estem en un moment on no ens podem permetre una mala gestió dels recursos públics i ambientals.

  Pensem que està molt bé crear nous serveis públics, el nostre grup és defensor del servei públic, però de qualitat, pensem que no només és la seva creació sinó que porta implícit una correcta gestió i manteniment del servei, això ens porta a una reflexió, sinó som capaços com ha servei públic ser exemple per la resta de la ciutadania, cal anar dotant de serveis públics si potser no tenim els mitjans per poder-ho gestionar?

  6.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL SEGON TRIMESTRE DE 2021

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

  7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN

  La situació sanitària actual ens ha fet reflexionar amb les mancances i necessitats que té la Residència de Can Dotras, pensem que es una bona oportunitat per la creació d’una nova residència per adaptar-la a les condicions actuals i futures, igual que en el punt anterior hem fet esment a la creació moltes vegades de serveis públics que potser ens hauríem de replantejar de tenir, aquest és un exemple de servei públic que pensem que hem de garantir per la ciutadania del nostre poble, i si això passa per la seva actualització i ampliació amb una nova residència, pensem que hem de buscar els recursos necessaris per poder-ho fer.

  Per tant, una vegada revisats tots els informes dels diferents departaments tècnics de la casa, on es considera que el projecte presentat compleix amb la normativa de urbanística, d’enginyeria i mediambientals, el nostre grup votarà a favor de l’aprovació del projecte per poder licitar les obres.

  8.- MOCIÓ PER DEMANAR EL RESTABLIMENT DE L’ACTIVITAT SANITÀRIA ALS CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CATALUNYA.

   GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

  Manifestar el posicionament a favor de la moció igual que hem fet amb d’altres de les mateixes característiques que la que es presenta avui.

  9.- MOCIONS

  10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

  Resum intervencions ple juny 2021 

  El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 29 de juny a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

  1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 25 DE MAIG DE 2021 

  ÀREA DE PRESIDÈNCIA

  2.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ AL CODI DE PRINCIPIS I CONDUCTES RECOMANABLES EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA.

  Estem totalment a favor d’aquest punt, és més la nostra formació portava en el seu programa d’acció la elaboració i desenvolupament del Pla d’infraestructura ètica de l’administració pública, pensem que actualment existeixen molts documents, codis, aprovats de forma individual, com poden ser el Codi de conducte, el Pla intern d’igualtat, el Pla de comunicació i ara el Codi de la contractació pública, documents que unificats tots ells amb un de sol afegint algun concepte més podríem disposar del Pla d’infraestructura ètica  proposat per la nostra formació, per tant traslladem a l’equip de govern aquesta proposta permeten als ciutadans jutjar millor i amb més criteri, permetent una millor fiscalització i contribuint a la regeneració democràtica, l’eficiència i eficàcia a l’administració.  

  ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

  3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2020.

  El nostre grup va votar a favor del pressupost de l’any 2020, però durant tot l’exercici es van presentar 4 modificacions al pressupost inicial, modificacions on la nostra formació va votar en contra en una d’elles i es va abstenir en les altres tres, posicionaments on la majoria per no consensuar amb la resta de grups els canvis proposats, amb més raó quant durant el 2020 va ser un any força complicat degut a la pandèmia.

  Encara que valorem que el compte que es proposa avui a la seva aprovació pensem que es força correcte, la nostra formació s’abstindrà en aquest punt.

  4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2021.

  La nostra formació va votar a favor del pressupost actual, amb una sèrie d’aportacions que es van tenir en compte en algunes partides creades però pendents de dotació de crèdit.

  Veiem en la modificació proposada la dotació econòmica per la instal·lació fotovoltaica de la coberta del pavelló i actuacions de millora a la llera del riu, propostes que el nostre grup també va presentar per l’aprovació del pressupost inicial.

  Però també volem recordar que aquesta es la tercera modificació proposada per aquest any, una nova proposta no consensuada amb la resta de grups, o com a mínim per deferència amb els grups que ens vam manifestar a favor d’aquest pressupost, per aquest motiu la nostra formació s’abstindrà, i esperem que en properes modificacions es tinguin en compte les propostes pendents per dotar-les d’imports econòmic com es va pactar a l’inici d’aquest pressupost.

  5.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS REALITZADES PEL TRÀMIT D’URGÈNCIA DURANT EL MESOS DE MAIG I JUNY DE 2021.  

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Mobilitat i transport

  6.- MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021. 

  Des de FEM considerem que és important la conscienciació ciutadana per un model de mobilitat sostenible i segura, però més important encara són les accions concretes que cal duu a terme per part de l’administració.

  En els acords d’aquesta moció es contempla impulsar accions concretes, nosaltres volem aprofitar per què s’incloguin algunes accions que hem mencionat en reiterades ocasions, com ara:

  ·        La senyalització vial al costat del riu (Cr. Verneda del Congost), que suposa un perill per vianants, bicis i vehicles en general. Vàreu comentar que hi havia pendents obres, i cal que això s’agilitzi, perquè han passat mesos d’això.

  ·        La reducció de la mobilitat de vehicles al centre del municipi (Cr.Vic-Pompeu Fabra), per donar prioritat a les famílies, principalment dels infants, i així puguin passejar de manera segura.

  ·        També l’acondicionament de vies per la circulació de bicicletes i vehicles elèctrics, d’una banda , i d’altra per la circulació de persones amb dificultats de mobilitat i pel cotxets.

  La nostra formació votarà a favor.

  ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR. Regidoria Cooperació i solidaritat

  7.- MOCIÓ SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS.

  El nostre grup votarà a favor.

  8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER REQUERIR AL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT RESOLGUI LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I DEUTES PENDENTS AMB ELS MUNICIPIS I EL MÓN LOCAL, EL SEU “DEUTE CIUTADÀ”.

  El nostre grup està a favor d’aquesta moció, ja que és tracta d’una reclamació històrica d’aquest Ajuntament amb el Govern de la Generalitat, uns compromisos incomplerts al llarg d’aquests anys agreujats per l’actual pandèmia.

  9.- MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA

  GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

  Una vegada més volem recordar que el nostre grup pretén ser un moviment prou transversal com perquè la majoria de la ciutadania de Montmeló s’hi puguin sentir còmodes amb les nostres decisions, el nostre ideari parla pel respecte a les ideologies d’arrel democràtica i el pensament individual de cadascun dels membres de la formació i el reconeixement del dret a decidir dels pobles del món, per tant, com ja vam manifestar en la moció sobre la sentencia del procés pensem que aquest problema polític mai hagués tingut que arribar a mans judicials, un problema polític s’ha d’intentar resoldre parlant, amb acords polítics, per tot això volem comentar que el nostre grup defensa el sentit de l’amnistia, i més quant té com a finalitat crear condicions propícies per aconseguir acords de pau o bé, amb la finalitat d’afavorir la reconciliació, com recull les Nacions Unides, però hi ha punts d’aquesta moció tant en la part expositiva com en alguns acords on la ideologia de la nostra formació plural i municipalista no pot estar a favor i per aquest motiu ens abstindrem en aquest punt.

  10.- MOCIÓ SOBRE EL DESPLEGAMENT DE LES INSTAL·LACIONS D’ENERGIA RENOVABLE A CATALUNYA

  GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

  El nostre grup votarà a favor.

  11.- MOCIÓ PER A LA REACTIVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE LA LLEI DE MILLORA DE BARRIS.

  Hi ha una necessitat de rehabilitació i accessibilitat dels habitatges de barris amb especial vulnerabilitat econòmica i social del nostre municipi, que cal fer front des de les administracions, a més d’incloure les noves accions propostes de millores energètiques. Mentre es resol com i qui ha d’assumir aquest cost, és important obrir convocatòria d’ajuts com el Programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial de la Llei 2/2004, de 4 de juny, per actuar el més aviat possible i evitar el deteriorament urbanístic del nostre municipi.

  Per això, votarem a favor.

  12.- MOCIÓ PER INSTAR EL GOVERN DE L’ESTAT A AMPLIAR LA SUSPENSIÓ DE L’APLICACIÓ DE LES REGLES FISCALS ALS ENS LOCALS ALS ANYS 2022 I 2023.

  Manifestar el posicionament com pensem que no pot ser d’un altre manera, creiem recordar que ja es va aprovar una moció que anava en la mateixa línia, però volem comentar que potser valdria la pena no demanar una suspensió pels propers 2 anys, sinó demanar una nul·litat total de l’aplicació d’aquestes regles fiscals com defensen la majoria de governs locals.

  13.- MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES LGTBI. 

   Al Ple del passat mes de març ja es va sol·licitar una moció a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans, i la nostra formació va votar a FAVOR del reconeixement de drets i polítiques integrals que els equiparin als trans a la resta de ciutadans sense cap tipus de discriminació.

  Ara, entenem que amb motiu de la celebració del dia de LGTBI, ahir 28 de juny, es torna a requerir una moció. Estem d’acord en que cal reclamar la igualtat i la millora de totes les persones independentment de la seva condició sexual, i per això calen polítiques d’igualtat i dotació pressupostària, però no cal duplicar mocions similars.

  Cal tractar el tema des de l’arrel i no només amb actuacions assistencialistes. És important que a més d’aquestes peticions, es tingui en compte actuacions preventives i pedagògiques, que es puguin incloure a nivell curricular en les escoles i instituts.

  La nostra formació votarà a favor.

  14.- MOCIONS

  15.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

  16.- PRECS I PREGUNTES

  -Es va realitzar l’asfaltat del carrer primer de maig, com és que no s’ha realitzat el del carrer Navarra?, per quan està previst l’entrega dels pisos als seus propietaris de primer de Maig?

  -Existeix algun control per part de l’Ajuntament referent a les instal·lacions de cablejat de F.O del municipi?

  Resum intervencions ple maig 2021 

  El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 25 de maig a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

  1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 27 d’abril de 2021

  ÀREA DE PRESIDÈNCIA

  2.- SALVEM LA NOSTRA SALUT. RECUPEREM EL SERVEI DEL CAP.

  La salut pública forma part d’un dels quatre pilars del l’Estat de Benestar. En aquest últim any, i com a conseqüència de la pandèmia, hem estat més conscients que mai de la importància que té en les persones i, com l’hem de protegir principalment els organismes públics.

  El Centre Salut de Montmeló ha vist mermats els seus serveis tant pel que fa als horaris d’atenció, com la manca d’atenció dels caps de setmana, com la reducció de professionals de pediatria, i aquesta realitat és anterior al COVID. Durant la pandèmia les atencions sanitàries s´han centrat principalment en visites telefòniques, fet que va en detriment d’una correcte atenció sobretot en col·lectius de vulnerabilitat com la gent gran. Tot i això, no volem deixar de reconèixer la labor i la implicació dels sanitaris al llarg de tot aquest procés.

  A més volem fer un reconeixement del Consell de Poble per duu a terme aquesta important iniciativa.

  La nostra formació votarà a favor. 

  ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

  3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 2021

  El nostre grup vota a favor 

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

  4.- ADQUISICIÓ DE LA FINCA PROPIETAT DE FCC AMBITO SAU PER LA INSTAL·LACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL  

  El nostre grup vota a favor

  5.- APROVAR L’ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MONTMELÓ I MOLLET DEL VALLÈS

  El nostre grup vota a favor

  6.- SEGONA MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’ALTERACIÓ DELS TERMES DE MONTMELÓ-GRANOLLERS

   (El nostre grup vota a favor

  7.- APROVAR L’ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MONTMELÓ I PARETS DEL VALLÈS  

  El nostre grup vota a favor

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Qualitat ambiental i gestió energètica

  8.- ADHESIÓ A LA INICIATIVA #UNÁRBOLPOREUROPA

  El nostre grup està a favor de totes aquelles iniciatives que estiguin relacionades amb el desenvolupament sostenible de Montmeló, per tant votarem a favor, esperem que l’adhesió a aquesta iniciativa no es quedi només com això, com una adhesió, per tant, volem preguntar si des de la regidoria ja han pensat algunes de les iniciatives que s’hauran de portar a terme per poder desenvolupar els compromisos que parla aquest manifest?, igualment volem oferir les propostes de la secció de sostenibilitat del nostre grup per tot allò que necessiti el municipi.

  9.- DECLARACIÓ DE SUPORT A LA CIUTADANIA COLOMBIANA AMB L’OBJECTE QUE EL GOVERN COLOMBIÀ GARANTEIXI ELS DRETS FONAMENTALS I PROTEGEIXI QUE ELS EXERCEIX.

   GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

  Manifestar COM PENSEM QUE NO POT SER D’UNA ALTRE MANERA el posicionament a favor del nostre grup a aquesta moció, igual que hem fet amb totes aquelles mocions anterior i de totes aquelles que en un futur recollint vulneracions dels drets humans a reu de món, tal i com recull el ideari de la nostra formació.

  10.- MOCIÓ PER RECLAMAR REFORÇ URGENT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I ESPAIS DE VACUNACIÓ A MONTMELÓ.

  En relació a aquesta moció volem mencionar que, d’una banda, els espais de vacunació ja han estat oferts, i que potser el circuit no és idoni ni per l’accessibilitat ni per les condicions de l’espai; d’altra banda, el tema del reforç de l’atenció primària s’ha plantejat en altres ocasions,  de fet al punt dos ja hi ha un col·lectiu del municipi que ho aborda i el Consistori recolça aquesta actuació.

  Per tant, considerem que tal i com hem comentat en més d’una ocasió no cal generar mocions reiteratives d’actuacions que ja es realitzen.

  Per aquest motiu, votarem abstenció. 

  11.- MOCIÓ SOBRE L’ACTUAL OFENSIVA D’ISRAEL A PALESTINA.

  Manifestar el posicionament del nostre grup per les mateixes raons que hem manifestat en la moció del punt número 9.

  GRUPS MUNICIPALS

  12.- MOCIÓ SEC – CONTRA TANCAMENTS BBVA

  És una moció presentada per tots els grups per tant el posicionament és molt clar, i més quant tants punts dels acords d’aquesta moció posen en risc les necessitats diàries del nostre municipi, tant a nivell comercial, laboral com social, aquesta moció parla directament del BBVA però pot ser utilitzada per a tots els bancs, és una vergonya com aquestes entitats bancàries amb els grans beneficis anuals que presenten públicament, sense cap tipus de pudor, plantegen una reestructuració laboral d’aquesta magnitud basada en la digitalització, un servei digital on a sobre que la ciutadania fa directament la feina, a sobre et cobren unes despeses bancàries per poder disposar del servei, quan pensem que tindria que ser un servei més, totalment complementari i gratuït dels serveis bancaris bàsics que ofereixen actualment a una gran part de la població que no tenen accés al servei digital. Per tant el nostre grup està totalment a favor d’aquesta moció.

  13.- MOCIONS

  14.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

  Resum intervencions ple abril 2021 

  El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 27 d’abril a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

  1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 30 DE MARÇ DE 2021

  ÀREA DE PRESIDÈNCIA

  2.- APROVACIÓ DEL PLA DE RESILIÈNCIA URBANA DE MONTMELÓ

  És interessant el concepte RESILIENCIA URBANA aplicat a l’àmbit urbà, ja que és més conegut en l’àmbit psicològic, per tant de les persones. Fa referència a les potencialitats de les zones urbanes per recuperar-se d’impactes i riscos amb la màxima eficiència. Aquest Pla de Resiliència Urbana suposa dues fases principalment una seria la Diagnosi de Resiliència, que seria una fotografia de l’estat actual del municipi, i una proposta de millora o declaració d’intencions vers el nostre municipi, que seria la segona fase. 

  Ens sembla que és un Pla molt ben elaborat i molt ambiciós ple nostre municipi, però la nostra formació proposa: d’una banda, la participació activa de les diferents formacions del Consistori en les actuacions descrites a les fitxes, i que la nostra funció no només es relegui a l’aprovació o denegació de la mateixa als plens; d’altra banda, creiem oportú la creació d’una Comissió que vetlli per la seva implementació de les actuacions ja que suposa es tracta d’un nombre important d’activitats a desenvolupar al llarg de tots els anys.

  La nostra formació votarà A FAVOR.

  3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL TANATORI I DEL CEMENTIRI MUNICIPALS

  Tenint en compte que la nostra formació va votar a favor del avantprojecte pel Tanatori Municipal, i que l’empresa compleix amb els criteris d’avaluació, la nostre formació votarà A FAVOR.

  Però si ens agradaria conèixer si l’empresa TRUYOLS ha aclarit d’una banda, l’urbanització exterior pel que fa a la integració del paisatge entre el Tanatori i el riu, així com, incloure un Pla específic en relació al Tanatori i al Cementiri, i s’inclou el manteniment.

  ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

  4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 11 I 27

  A la Comissió Informativa de dimarts passat la modificació era només de l’ordenança 27 la que va ser comentada durant la reunió, ara s’ha afegit la modificació de l’ordenança 11 no sabem els motius ni la finalitat d’aquesta modificació més enllà del que està exposat als acords d’aquest punt rebut el passat divendres, és curiós que en el text del decret parla d’un informe favorable de la Comissió Informativa, no entenem com pot ser favorable si ni tan sols va ser comentada ni debatuda pels representants en aquesta Comissió, ni tampoc en els dies posteriors.

  Si s‘haguessin presentat per separat les dues modificacions el nostre grup votaria a favor de la modificació de l’ordenança 27, però com els acords parlen de les dues modificacions el nostre grup s’abstindrà en aquest punt per tot l’exposat anteriorment.

  5.- APROVACIÓ DE L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER ALS ANYS 2021-2025 I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

   Primer de tot volem felicitar al tècnics i a tot el personal de la casa responsable de l’elaboració i valoració de la relació de llocs de treball, som conscients de la dificultat, temps i feinada que suposa un document com el que avui es presenta a aprovació.

  Referent a l’acord regulador de les condicions de treball del personal, no hem tingut gaire temps per analitzar-lo amb profunditat, però pel que hem pogut veure en el document, també amb l’informe de la gerència de l’Ajuntament, com el que hem pogut comentar amb els representants dels treballadors, les dues parts valoren positivament l’acord que avui es presenta, està clar que sempre serà millorable per la part que es miri, però en definitiva pensem que és un acord on les dues parts surten beneficiades, un acord que ha sigut ratificat aquest matí per l’Assemblea de treballadors de la casa.

  Per tant el nostre grup votarà a favor en aquest punt.

  6.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT D’URGÈNCIA DURANT EL MESOS DE FEBRER I DE MARÇ DE 2021

  7.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

  ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA. Regidoria Educació

  8.- ADHESIÓ AL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA

  Tot i que el nostre municipi no pateix la segregació escolar, això no vol dir que no ens mobilitzem per garantir que tots els infants puguin accedir a l’educació en igualtat de condicions independentment de les situacions econòmiques, laborals i socials de les seves famílies. Donat que això perpetua els col·lectius de més vulnerabilitat de la societat.

  La nostra formació vota a favor. I s’ofereix a poder participar en les reunions i/o procediments que es duguin a terme. 

  9.- MOCIÓ MUNICIPAL PER PRESERVAR LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT ELS CONFINAMENTS TERRITORIALS

  GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

  El nostre grup es posicionarà a favor d’aquesta moció ja que molts municipis estan reiniciant els actes culturals amb les corresponents mesures de seguretat sanitàries, com és el cas de Montmeló, la moció insta el Govern de la Generalitat que permeti que les entrades a espectacles culturals esdevinguin salconduits culturals, que permetin la lliure circulació entre comarques, quant les restriccions siguin comarcals, per facilitar l’assistència a qualsevol esdeveniment cultural i “així demostrar que, tal com va declarar el govern de la Generalitat de Catalunya, la Cultura és un bé essencial”.

  10.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ALLIBERAMENT DE LES PATENTS

  GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM) 

  Estem totalment d’acord amb l’alliberament de les patents com objectiu per agilitzar la producció de vacunes i garantir un accés equitatiu dels fàrmacs a països de rendes baixes. Està clar que la patent donaria accés als ingredients de les vacunes, però no podem obviar la part de coneixement tecnològic necessari per a fer les vacunes, tal i com queda recollit en el punt 2 dels acords, aixecar només les patents no permetria a altres fabricants posar-se immediatament a fabricar vacunes.

  Si no ens assegurem que hi hagi més indústries capacitades per fer vacunes contra la Covid-19 a gran escala, continuarem depenent dels monopolis de sempre, i, en conseqüència, tindrem menys flexibilitat per adaptar-nos a les noves variants, a nous coronavirus, i a noves pandèmies, pensem que més enllà de la quantitat, l’objectiu hauria de ser com podem utilitzar aquesta oportunitat perquè en el futur la capacitat de producció estigui més repartida en el món i el repartiment de vacunes sigui més equitatiu.

  Per tant, el nostre grup votarà a favor d’aquesta moció.

  11.- MOCIÓ EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS DEL PRIMER DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES

   Ara més que mai hem de defensar els drets de les treballadores i treballadors, ja que aquesta pandèmia no només ha sofert una crisi sanitària sinó una crisi econòmica laboral que ha suposat la pèrdua de llocs de treball per part de moltes persones, i ha afectat de manera més contundent a les dones.

  Com representants de l’administració hem de treballar conjuntament per evitar els tancaments de les empreses, com ho hem fet amb l’empresa Bosch, així com per generar llocs de feina.

  Pel que fa a les mobilitzacions del primer de maig, cal que aquestes es realitzin garantint les mesures de seguretat de COVID-19.

  Per tot això la nostra formació votarà a favor.

  12.- MOCIONS

  13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

  Referent a la Junta de Govern realitzada el passat dia 13, ens agradaria que ens poguessin explicar el punt 2 referent a l’aprovació del Pla Local de Seguretat, a part del Pla que ja el revisarem en la seva totalitat, segons es comenta es defineix un programa de treball amb la participació de la ciutadania i la cooperació de tots els operadors municipals, ens agradaria saber més concretament de que es tracta i com es vol desenvolupar.

  14.- PRECS I PREGUNTES

  Tenim un prec que fa referència a diferents queixes dels veïns de la zona referent a la modificació de la cruïlla de la benzinera per la manca de visibilitat tant si és puja o si és baixa amb cotxe pel carrer Dr. Robert i fan cas de la senyal de Stop, a més els vehicles que baixen es troben també que els hi resta visibilitat els nous aparcaments de la zona blava, i si avancen és queden en mig del pas de vianants tallant el seu pas.

  Resum de les intervencions al ple de març 2021

  El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 30/3 a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

   1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 23 DE FEBRER DE 2021

  ÀREA DE PRESIDÈNCIA

  2.- APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIÓ DELS REGIDORS.

  El nostre grup està d’acord que tota feina s’ha de remunerar i que si existeix un percentatge de dedicació aquesta remuneracions han d’estar establertes i regulades per llei com és el cas, però d’igual forma volem reivindicar la feina realitzada pels regidors de l’oposició, i actualment existeix una descompensació que no s’entén entre les assignacions per assistència a Ple i Comissions Informatives que són 17 € i per exemple per assistències a la Junta de Govern Local que són 207 €, pensem que no és equiparable ni de lluny amb altres Ajuntaments de la Comarca.

  Volem recordar que durant el Ple del juny de 2019 en el punt referent a l’aprovació de la dedicació, indemnitzacions i retribucions dels regidors el Sr. Alcalde va reconèixer que històricament s’han establert baixes per les assistències als Plens i a les Comissions Informatives i que enviarien informació del que diu la normativa al respecte d’aquestes baixes i la justificació del perquè han variat aquests imports, fins a dia d’avui no hem rebut informació al respecte, per aquest motius el nostre grup s’abstindrà.

  3.- MOCIÓ CONTRA EL TANCAMENT DE L’EMPRESA BOSCH A LLIÇÀ D’AMUNT 

  El tancament de l’empresa Bosch suposa que al voltant de 1500 treballadors de manera directe i indirecte es quedin sense feina, molts d’ells amb més de 50 anys, amb les greus dificultats de reinserció laboral que això suposa. La nostra societat no pot permetre els acomiadaments massius, que suposa no només una pèrdua de la capacitat econòmica de les famílies, sinó de la seva dignitat.

  Com a representants de l’administració estem i estarem al costat de tots ells donant-los no només el nostre suport, sinó amb el compromís d’ajudar a buscar mecanismes per trobar solucions/ alternatives a aquesta greu situació.

  Cal pressionar a les administracions com també a les empreses, però cal començar a treballar en solucions a llarg plaç de creació de llocs de treball alternatius al món industrial, donada la seva desaparició en un futur relativament immediat. 

  La nostra formació votarà a FAVOR. 

  ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

  4.- APROVACIÓ DEL PLA DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER A L’ANY 2021

  Pensem que encara que per volum de població no és obligatori disposar d’un Pla de Contractació és del tot positiu pel correcte seguiment i control de totes les contractacions de l’Ajuntament. Volem agrair als tècnics responsables de la seva elaboració, els que treballem a l’administració pública i hem participat de la redacció d’un Pla de Contractació sabem de la feinada que comporta, i també volem donar valor a aquest Pla com una eina més de transparència de cara a la ciutadania, per aquest motiu el nostre grup votarà a favor.

  5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2-2021

  És una molt bona noticia poder disposar de 917 mil euros del romanent disponible de l’exercici anterior per poder destinar a les partides d’inversions, valorem com a necessàries a realitzar les partides que s’han dotat de partida econòmica, però també pensem que una modificació pressupostària de més d’1 milió d’euros, que suposa el 50% del cost total del pressupost del capítol VI referent a inversions, s’hagués pogut treballar amb la resta de grups igual com es va realitzar amb l’objectiu d’aprovar el pressupost actual. Sembla ser que només es vol tenir en compte les propostes de la resta de formacions per l’aprovació del pressupost però no per les modificacions presentades durant l’exercici, per aquest motiu el nostre grup s’abstindrà. 

  6.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2020, DE L’AJUNTAMENT I DE L’ORGANISME AUTÒNOM “RESIDÈNCIA CAN DOTRAS”

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

  7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L’ÀMBIT DEL SECTOR PM04

  El nostre grup continuarà donant suport a la modificació puntual d’aquest sector igual que vam fer en el passat Ple del mes de setembre de l’any passat. Pensem que els informes a incorporar no només no modifiquen l’anterior modificació sinó que en molts aspectes el milloren, per tant el nostre grup votarà a favor.

  8.- ESMENAR L’ACORD D’IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PL. FREDERICA MONTSENY

  ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

  9.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI PER A L’ANY 2022 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS.

  10.- MOCIÓ PER UN PROCÉS CONSTITUENT I REPÚBLICA 

  Dins de la nostra formació hi ha diferents pensaments ideològics, és a dir, que hi ha persones que estan a favor i en contra de que l’Estat esdevingui una República.

  En general, estem d’acord en el merescut reconeixement de totes aquelles persones que van lluitar per la llibertat i la democràcia durant la II República i en contra del Franquisme a Montmeló, però hi ha certs acords de la moció on considerem que no ens representa ja que nosaltres som una formació municipal.

  Per això, la nostra formació s’abstindrà. 

  11.- MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES TRANS. 

  Aquesta proposta no només suposa el reconeixement de la diversitat de gènere, sinó l’otorgació de tota una sèrie de polítiques integrals que suposen la millora de les persones trans en tots els àmbits: cultura, esport, salut, ocupació, etc. En definitiva, recursos que els equiparan en drets a la resta de ciutadania.

  És realment lamentable, que avui dia les persones trans siguin considerades malaltes, i que hagin de seguir un tractament psiquiàtric per modificar el seu DNI i accedir als drets de la ciutadania, tal i com determina la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones.

  Manca molta, molta pedagogia a la societat en general, però principalment a tots els professionals implicats en aquestes consideracions.

  La nostra formació votarà a favor.

  12.- MOCIONS

  13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

  14.- PRECS I PREGUNTES 

  Volíem fer algunes consideracions al voltant del Skate Park que ens han arribat. D’una banda, el fet de que per desplaçar-te al lloc que es va a patinar, no pots arribar patinant, i això a nivell conceptual sembla una mica contradictori. D’altra banda, les zones que envolten el lloc són plenes de sorra, i això és molt perillós, caldria deixar un cert marge, o una escapatòria perquè en cas de caiguda la frenada no sigui tan en sec.

  Si continues utilitzant aquest lloc acceptes l'ús de galetes. més informació

  Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

  Cerrar