Resum de les intervencions al ple de març 2021

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 30/3 a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació per cada punt.

 1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 23 DE FEBRER DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

2.- APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIÓ DELS REGIDORS.

El nostre grup està d’acord que tota feina s’ha de remunerar i que si existeix un percentatge de dedicació aquesta remuneracions han d’estar establertes i regulades per llei com és el cas, però d’igual forma volem reivindicar la feina realitzada pels regidors de l’oposició, i actualment existeix una descompensació que no s’entén entre les assignacions per assistència a Ple i Comissions Informatives que són 17 € i per exemple per assistències a la Junta de Govern Local que són 207 €, pensem que no és equiparable ni de lluny amb altres Ajuntaments de la Comarca.

Volem recordar que durant el Ple del juny de 2019 en el punt referent a l’aprovació de la dedicació, indemnitzacions i retribucions dels regidors el Sr. Alcalde va reconèixer que històricament s’han establert baixes per les assistències als Plens i a les Comissions Informatives i que enviarien informació del que diu la normativa al respecte d’aquestes baixes i la justificació del perquè han variat aquests imports, fins a dia d’avui no hem rebut informació al respecte, per aquest motius el nostre grup s’abstindrà.

3.- MOCIÓ CONTRA EL TANCAMENT DE L’EMPRESA BOSCH A LLIÇÀ D’AMUNT 

El tancament de l’empresa Bosch suposa que al voltant de 1500 treballadors de manera directe i indirecte es quedin sense feina, molts d’ells amb més de 50 anys, amb les greus dificultats de reinserció laboral que això suposa. La nostra societat no pot permetre els acomiadaments massius, que suposa no només una pèrdua de la capacitat econòmica de les famílies, sinó de la seva dignitat.

Com a representants de l’administració estem i estarem al costat de tots ells donant-los no només el nostre suport, sinó amb el compromís d’ajudar a buscar mecanismes per trobar solucions/ alternatives a aquesta greu situació.

Cal pressionar a les administracions com també a les empreses, però cal començar a treballar en solucions a llarg plaç de creació de llocs de treball alternatius al món industrial, donada la seva desaparició en un futur relativament immediat. 

La nostra formació votarà a FAVOR. 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4.- APROVACIÓ DEL PLA DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER A L’ANY 2021

Pensem que encara que per volum de població no és obligatori disposar d’un Pla de Contractació és del tot positiu pel correcte seguiment i control de totes les contractacions de l’Ajuntament. Volem agrair als tècnics responsables de la seva elaboració, els que treballem a l’administració pública i hem participat de la redacció d’un Pla de Contractació sabem de la feinada que comporta, i també volem donar valor a aquest Pla com una eina més de transparència de cara a la ciutadania, per aquest motiu el nostre grup votarà a favor.

5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2-2021

És una molt bona noticia poder disposar de 917 mil euros del romanent disponible de l’exercici anterior per poder destinar a les partides d’inversions, valorem com a necessàries a realitzar les partides que s’han dotat de partida econòmica, però també pensem que una modificació pressupostària de més d’1 milió d’euros, que suposa el 50% del cost total del pressupost del capítol VI referent a inversions, s’hagués pogut treballar amb la resta de grups igual com es va realitzar amb l’objectiu d’aprovar el pressupost actual. Sembla ser que només es vol tenir en compte les propostes de la resta de formacions per l’aprovació del pressupost però no per les modificacions presentades durant l’exercici, per aquest motiu el nostre grup s’abstindrà. 

6.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2020, DE L’AJUNTAMENT I DE L’ORGANISME AUTÒNOM “RESIDÈNCIA CAN DOTRAS”

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L’ÀMBIT DEL SECTOR PM04

El nostre grup continuarà donant suport a la modificació puntual d’aquest sector igual que vam fer en el passat Ple del mes de setembre de l’any passat. Pensem que els informes a incorporar no només no modifiquen l’anterior modificació sinó que en molts aspectes el milloren, per tant el nostre grup votarà a favor.

8.- ESMENAR L’ACORD D’IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PL. FREDERICA MONTSENY

ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

9.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI PER A L’ANY 2022 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS.

10.- MOCIÓ PER UN PROCÉS CONSTITUENT I REPÚBLICA 

Dins de la nostra formació hi ha diferents pensaments ideològics, és a dir, que hi ha persones que estan a favor i en contra de que l’Estat esdevingui una República.

En general, estem d’acord en el merescut reconeixement de totes aquelles persones que van lluitar per la llibertat i la democràcia durant la II República i en contra del Franquisme a Montmeló, però hi ha certs acords de la moció on considerem que no ens representa ja que nosaltres som una formació municipal.

Per això, la nostra formació s’abstindrà. 

11.- MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES TRANS. 

Aquesta proposta no només suposa el reconeixement de la diversitat de gènere, sinó l’otorgació de tota una sèrie de polítiques integrals que suposen la millora de les persones trans en tots els àmbits: cultura, esport, salut, ocupació, etc. En definitiva, recursos que els equiparan en drets a la resta de ciutadania.

És realment lamentable, que avui dia les persones trans siguin considerades malaltes, i que hagin de seguir un tractament psiquiàtric per modificar el seu DNI i accedir als drets de la ciutadania, tal i com determina la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones.

Manca molta, molta pedagogia a la societat en general, però principalment a tots els professionals implicats en aquestes consideracions.

La nostra formació votarà a favor.

12.- MOCIONS

13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

14.- PRECS I PREGUNTES 

Volíem fer algunes consideracions al voltant del Skate Park que ens han arribat. D’una banda, el fet de que per desplaçar-te al lloc que es va a patinar, no pots arribar patinant, i això a nivell conceptual sembla una mica contradictori. D’altra banda, les zones que envolten el lloc són plenes de sorra, i això és molt perillós, caldria deixar un cert marge, o una escapatòria perquè en cas de caiguda la frenada no sigui tan en sec.

DONES I HOMES CORRESPONSABLES

El passat 8 de març es va commemorar el dia internacional de la dona. Per a la celebració d’aquest dia s’acostumen a programar diferents activitats a nivell municipal, com ara la lectura del manifest institucional. Cada any la regidoria d’Igualtat o l’equip de govern contacta amb nosaltres per la lectura d’una part d’aquest manifest. Aquest contacte acostuma a ser precipitat i gens programat, és a dir, el mateix dia que assisteixes a l’acte t’ho fan arribar, sense saber si hi serem o no a l’acte. Aquest últim any la pandèmia ha modificat el procediment i hi ha actes com aquest que es fan online.

Des de FEM hem manifestat en varies ocasions que la nostra formació considera que aquest acte ha de ser representat per dones i homes de manera igualitària. I així ho hem manifestat. La resposta obtinguda per part de l’Ajuntament és que aquest manifest sempre ha estat llegit per una dona regidora i que no es plantegen cap opció alternativa que pugui ser atesa.

Tenint en compte la resposta, FEM ha decidit no participar en la lectura del manifest del 8 de març 2021. Aquesta forma no ens representa. Hem de caminar cap a una societat igualitària i justa, i això només s’aconsegueix junts, dones i homes. Es evident que no hem evolucionat. Nosaltres pensàvem que el discurs de “les nenes amb les nenes i els nens amb els nens” era una forma del passat. Res més lluny de la realitat, aquest discurs s’acaba imposant.

Creieu que els homes han d’estar exclosos en la lluita per la igualtat entre dona i home? Hem de vetar als homes que volen una societat més igualitària entre dones i homes? Necessitem avançar per poder canviar una societat basada en el patriarcat. Les dones no ens podem quedar com a protagonistes de dos dies a l’any com són el 8 de març i el 25 de novembre.

Definitivament, Fem no entén aquesta postura. No existeix igualtat si seguim en un món amb desigualtats.

“Una persona feminista es aquella que reconeix la igualtat i la plena humanitat en dones i homes (Gloria Esteinen)”.

FEM PRESSUPOSTOS 2021

Des de FEM Montmeló volem aprofitar el motiu d’aquest crònica per desitjar-vos una bona entrada d’any 2021, esperant que ens porti salut, feina i encerts per a tothom.

En l’anterior crònica FEM us va presentar quines eren les nostres propostes prioritàries que calia incloure en els pressupostos destinats al curs 2021. 

En el darrer ple de desembre, FEM va votar a favor dels pressupostos presentats pel consistori.

De la mateixa manera que, durant els últims plens, hem anat dient que la dinàmica no era positiva entre l’equip de govern i l’oposició, cal dir que en els darrers mesos hem recuperat la transparència informativa durant les últimes reunions mensuals, encara que continuem defensant que aquestes reunions haurien de ser conjuntes amb la resta de grups amb l’objectiu de reprendre la Junta de Portaveus de l’inici de mandat. Pensem que ha existit una bona predisposició de l’equip de govern a treballar aquest pressupost amb la resta dels grups municipals.

Així doncs, s’ha intentat recollir i integrar la gran majoria de propostes realitzades, encara que amb una mica més de temps no hagués anat gens malament. De totes maneres, continuem pensant que aquesta ha de ser la direcció a prendre per assolir consensos en aquells projectes, punts i decisions importants en benefici de tota la ciutadania. Sempre que la dinàmica sigui aquesta allà ens hi trobaran.

Referent al Pressupost voldríem destacar les propostes del nostre grup, entre elles:

 • L’increment de les partides d’ajuts Socials i Cooperació, de la partida de polítiques d’igualtat,
 • Ajuts al lloguer i la incorporació de les diferents partides extraordinàries per la Covid-19
 • La incorporació del projecte de la nova residència,
 • La barana de protecció del carrer Miquel Biada,
 • La partida per la millora de l’accessibilitat,
 • La urbanització de la Plaça Frederica Montseny,
 • La implantació de sistemes amb tecnologies d’energies renovables i eficiència energètica amb l’objectiu d’assolir equipaments municipals autosuficients i el subministrament a l’enllumenat públic i d’aquesta forma alleugerir la despesa energètica.
 • Incloure, en el manteniment de les piscines, la reparació de la coberta del bar.
 • Mantenir el 100% de la partida de manteniment del camp de futbol, ja que les instal·lacions generals actuals son bastant antigues.
 • La creació d’una partida per ajuda a les entitats per les despeses extraordinàries que puguin tenir derivades de la Covid-19.
 • Destinar una partida per la creació del projecte de rutes històriques locals amb col·laboració del Centre d’Estudis, entitats i els treballs de recerca de Batxillerat.

També volem aprofitar per anomenar algunes de les propostes que no han sigut recollides en aquests pressupostos, però que des de FEM seguirem treballant per incloure-les en els propers pressupostos 2022:

 • Reurbanització del carrer Vilardebò.
 • Creació d’una oficina d’atenció a les Entitats (amb l’objectiu de donar suport tècnic, promoure debats, coordinar activitats, oferir servei de gestoria mancomunada, etc…)
 • Estar pendents de la cessió de la nau de Màximo Mor, on segurament es poden obrir un seguit de possibilitats de cara a nous equipaments i fer possible el centre Àgora, on s’integri el servei d’atenció a les entitats.

I per poder desplegar tots aquests projectes, de ben segur que necessitarem que es compleixi el desig que us anunciavem per aquest 2021: salut, feina i molts encerts.

Resum de les intervencions al ple de novembre 2020

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 24/11 a les 20h, en aquest es van aprovar 17 punts, incloses les 8 mocions i l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1- PRESA DE CONEIXEMENT DEL CANVI D’ORDRE DELS PORTAVEUS DEL GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ

2- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’ESPAIS PÚBLICS I CIVISME PER A LA INCORPORACIÓ DE LA ZONA D’AUTOCARAVANES

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2020 (abstenció de FEM)

Intervenció Pep Benach: Per decisions de l’equip de govern sense arribar a cap acord amb els grups de l’oposició per suplementacions de crèdits per partides com l’augment de 10.000€ pel manteniment de l’enllumenat de nadal. També la suplementació de 25000€ a la partida del Consorci Teledigital Mollet, segons se’ns va dir quant vam parlar amb l’equip de govern per l’aprovació del pressupost actual, que la marxa de Parets de Vallès Visió no influiria en el cost anual per la resta de municipis, però amb aquesta modificació veiem que no serà així, el cost estimat per aquest 2020 serà de 85.000 € quant en la liquidació del 2019 es van destinar 54.000 €., per tant una diferència de 31.000€ més.

5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 20

(vot a favor de FEM)

6.- APROVACIÓ EXPEDIENT D’ALTES I BAIXES DE DRETS RECONEGUTS D’EXERCICIS TANCATS

(abstenció de FEM ja que en exercicis anteriors no estàvem representats)

7.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2020

(vot a favor). Valorem positivament la creació de la plaça de Supervisora d’espais públics que obra la possibilitat de la creació dels agents cívics reclamants per part de tots els grups.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PM01 SOTA EL MOLÍ

(Vot a favor)

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

9.- MOCIÓ MUNICIPAL PER EXIGIR EL COMPLIMENT DE FINANÇAMENT CAP ALS ENS LOCALS PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT.

10.- MOCIÓ PER A RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS EN L’ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU.

11.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA CARTA ALIMENTÀRIA DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

12.- MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL AL TEIXIT ESPORTIU DEL MUNICIPI DAVANT L’ATURADA OBLIGADA DE LA SEVA ACTIVITAT

13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

14.- MOCIÓ PER UNS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT MUNICIPALISTES I PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL DE LA SEVA CIUTADANIA I L’EMPRENEDORIA LOCAL

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

15.- MOCIÓ SOBRE L’APROVACIÓ D’UN PLA EXTRAORDINARI DE SUPORT AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ.

16- MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA

OCCIDENTAL

Aportació de la regidora Silvia Guerrero on ens preguntem si calen tantes mocions per un ple ja que tot i tenint en compte que nosaltres sempre recolzarem tot allò que sigui bo pel nostre poble i els nostre ciutadans/danes creiem que aquesta no ha de ser la manera habitual de treballar, presentant mocions que fan anar a corre cuita als treballadors generant per tant un sistema de funcionament urgent on els temes es resolen sense Comissions Informatives. A més es tracta moltes vegades d’un posicionament respecte a diferents problemàtiques en comptes de la gestió ordinària d’assumptes més corporatius.

17.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

PRECS I PREGUNTES

Intervenció Silvia Guerrero: Amb motiu de la celebració del 25N ens van convidar a participar en la lectura del manifest a través de xarxes i nosaltres vam proposar que el nostre representant fos un home, o bé, un home i una dona, la resposta va ser que sempre ho havien fet dones regidores i que no donava temps a modificar el format. Vaig acceptar perquè no volia provocar cap enrenou, sobretot a les persones que ho organitzaven.

He de dir que no entenc que només les dones defensin els seus drets i rebutgin la violència masclista, molts homes senten i pensen com nosaltres i així s’hauria de reflectir a les institucions.

La institució ha d’evolucionar com ho fa la societat, i per ser tot/es iguals, la imatge nostre ha de ser homes i dones lluitant i participant junts. No deixar aquesta parcel·la només per dones. Aquesta no és la visió de FEM ni la meva.

Un 2021 amb grans objectius per Montmeló

Des de FEM ens proposem treballar de cara l’any 2021 un seguit d’objectius del nostre Pla d’Acció 2019-2023. Enguany, i després de les varies reunions per comissions tenint com a punt de partida els objectius que vàrem marcar dins de les actuacions 2019 – 2022 s’ha decidit prioritzar per aquest any 2021 les següents:

Comissió de sostenibilitat: de cara al futur serà necessària la implementació de millores en el servei de recollida selectiva. Per aquest motiu volem proposar que en aquest 2021 es destini una partida econòmica a l’estudi de viabilitat d’aquest servei.

Pel que fa al carrer Major, volem proposar una millora d’aquest carrer perquè especialment els dies de pluja s’agreuja el lliscament. Considerem és un punt important a treballar per a la seguretat de la ciutadania. 

Durant la COVID també hem pogut gaudir més dels nostres espais verds i això ens fa prioritzar que cal fer un millor manteniment dels camins adjacents al riu.

Des de la comissió de drets socials proposem: 

 • Fer un estudi d’habitatges socials pels joves i de manera paral·lela mediar amb entitats financeres
 • Treballar per reduir l’aïllament de persones grans, fomentar el voluntariat, la detecció precoç i el treball coordinat amb els serveis de salut a través de la tecnologia

Educació, Cultura i Esports: Aquest darrer any hem treballat sobre el que anomenem “ÀGORA” un espai on les entitats es puguin trobar i compartir i hem valorat les següents accions per impulsar el projecte aquest 2021:

 • Fer recerca d’un servei de gestoria mancomunada per les entitats
 • Impulsar la creació d’una oficina d’atenció a les Entitats, amb possibilitat de fer una Taula de Cultura amb l’objectiu de potenciar debats i coordinar les activitats culturals.

Altres propostes que també creiem importants impulsar en aquest àmbit son:

 • Elaborar un projecte per a la creació del Consell d’Infants i del Consell de Joves.
 • Dotar de suport tècnic a aquelles entitats que promouen l’esport per persones amb discapacitat com a eina d’integració  social. 
 • Crear itineraris de rutes històriques locals en col·laboració amb el CEM i altres entitats implicades, amb l’objectiu de fomentar el traspàs de coneixements de grans a joves, mitjançant els premis dels treballs de recerca de Batxillerat.

Esperem que aquest 2021 ens deixi treballar aquests objectius d’una manera agradable.

L’ARRENCADA D’UN NOU CURS

Ha arribat el setembre i amb aquest mes també l’arrencada del nou curs escolar. Aquest curs no serà com els altres, enguany tornem amb el somriure amagat per la mascareta però segur que amb més il·lusió que cap any. Després de sis mesos sense trepitjar l’escola, ni veure als companys i companyes segur que la retrobada serà esperada però no podem oblidar que serà un any on caldrà respectar les 3M: metres, mans i mascareta. D’aquesta manera evitarem contagis i podrem seguir amb aquesta nova normalitat que ens ha tocat afrontar. Si entre totes fem l’esforç estarem cuidant de les persones més vulnerables

També volem fer menció a les entitats que de ben segur us heu hagut d’adaptar a les mesures de seguretat que sanitat ha anat aconsellant i això us haurà fet treballar de valent. Volem reconèixer aquesta feina que sabem que no ha estat gens fàcil, ja que els protocols van variant constantment.

Des de FEM Montmeló estem a la vostra disposició per transmetre els vostres dubtes i suggeriments, així com per mirar de trobar la millor solució i donar resposta als neguits que segur produirà aquesta nova situació. Us podeu adreçar a nosaltres pels formularis que tenim disponibles a en aquest web o per email a info@femmontmelo.cat i estarem encantats d’escoltar-vos i oferir-vos el nostre suport per dur a terme la vostra activitat amb la seguretat més gran possible.  

Aprofitant que el setembre també es celebra el dia mundial sense cotxes a favor de la sostenibilitat volem fer memòria i recordar com durant els mesos de confinament els nivells de contaminació van baixar notablement, la natura va recuperar terreny i els camins estaven més nets de l’habitual. Per això, ara que reprenem gran part de l’activitat hem de prendre consciència i tenir cura dels nostres espais verds i naturals, ja que ens donen l’oportunitat de passejar per ells.

Des de Fem Montmeló també arrenquem un nou curs on els nostres grups de treball continuaran treballant de valent per aportar propostes i solucions per un Montmeló millor, més sostenible, proper a les persones i on viure i conviure sigui tot un plaer. 

Resum d’intervencions al Ple setembre de 2020

El Ple Municipal ordinari de l’ajuntament de montmelo del mes de setembre, celebrat dimarts de manera telemàtica, va portar a aprovació un total de nou punts, incloses tres mocions i l’acta de la sessió anterior.

1- Xifra de gestió del Padró municipal

Unanimitat en l’aprovació de la xifra de gestió del Padró municipal

2- Modificació dels estatuts del CNPL

Unanimitat en l’aprovació de la ratificació

3 – Moció del “Pacto de Teguise

(proposada per Canviem Montmeló i presentada conjuntament per tots els grups polítics): Unanimitat en l’aprovació

Intervenció de Silvia Guerrero de Fem Montmeló

4 – Moció “suficiència financera dels ens locals”

( proposada pel PSC Montmeló i presentada conjuntament per tots els grups polítics). Unanimitat en l’aprovació

Intervenció de Pep Benach de Fem Montmeló

5- El punt del Compte general de 2019

va tenir el vot favorable de PSC Montmeló i ERC Montmeló i l’abstenció de Canviem Montmeló i Fem Montmeló

Intervenció de Pep Benach de Fem Montmeló

6- Aprovació de la Segona modificació pressupostària de 2020

va tenir el vot favorable de PSC Montmeló i ERC Montmeló i el vot en contra de Fem Montmeló i Canviem Montmeló

No ens cansarem de repetir-ho, però així no!
Considerem que aquesta modificació que es presentava d’uns 753.000 euros era prou important com per poder treballarla amb la resta de grups igual que es va fer amb el pressupost actual i aprovat per unanimitat, no només no s’ha realitzat així, sinó que a més, el document amb la proposta de modificació amb els conceptes i imports per partides se’ns va entregar la nit d’abans, per tant una vegada més tornem a reivindicar que les formes no són les més correctes.

Intervenció de Pep Benach de Fem Montmeló


7- Aprovació inicial de modificació del PM04-Escultor Llimona

va tenir el vot favorable de PSC Montmeló, ERC Montmeló i Fem Montmeló i el vot en contra de Canviem Montmeló
Intervenció de Silvia Guerrero de Fem Montmeló

8- Moció de rebuig a la inhabilitació del President Torra

Presentada per ERC Montmeló , va ser aprovada amb el vot favorable d’ @ercmontmelo i Fem Montmeló i l’abstenció de PSC Montmeló i Canviem Montmeló.

En quan aquest punt volem especificar que el nostre vot va ser a favor perquè des de FEM Montmeló creiem en la democràcia i en el respecte pels Drets Fonamentals, i el Dret d’expressió és un d’ells i és per això que la pena imposada ens sembla del tot desproporcionada. De totes maneres, volem aprofitar per denunciar l’ús partidista de tot plegat per part dels partits polítics, pensem que ahir era un dia per tancar files davant l’atac a la Institució, i no sortir en primeres declaracions a demanar eleccions com si el que acabava de passar fos el més normal del món.

Intervenció de Pep Benach de Fem Montmeló

Sentit del vot de FEM Montmeló al Ple de MAIG de 2020

Dimarts 26 de maig es va realitzar la sessió plenària ordinària telemàticament. El contingut total del Ple el podeu consultar a la web de l’Ajuntament i el vídeo el podeu veure al seu canal de Youtube.

Punt 2. Modificació del Reglament Orgànic Municipal – Funcionament del Ple (ROM).

Es va proposar la modificació per tal de permetre l’assistència telemàtica dels regidors quan per causes justificades no puguin assistir a les sessions plenàries.
El nostre vot ha estat a favor de la modificació proposada, pensem que es positiu poder aprofitar les noves tecnologies per facilitar la participació de tots els representants en aquest Plenari, segurament una modificació motivada per les noves circumstàncies derivades de la situació actual on pensem que hem d’aprofitar de forma positiva les noves formes de treball.

Punt 3. Adhesió de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis i entitats per l’aigua pública (AMAP)

La finalitat de l’associació és difondre i promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a una gestió pública de l’aigua. En el cas de Montmeló, la gestió de l’aigua sempre ha estat pública.

A FEM Montmeló creiem en la política com una eina eficaç per aconseguir un model de gestió municipal proper, honrat i sostenible, per tant, el nostre vot va ser a favor.

Punt 4. Modificació ordenances fiscals

Aquestes modificacions fan referència a dos ajuts al comerç per fer front a la situació actual originada per la Covid19 del pressupost

El Pla d’Acció de FEM recull tot un seguit de propostes d’oportunitat de negoci i ocupació per al petit comerç, entre les persones integrants de FEM hi ha comerciants del municipi que coneixen de primera mà les afectacions de la pandèmia, per tant, el nostre vot ha estat a favor.

Punt 5. Pla d’actuació promoció econòmica

Des de l’inici de la crisi sanitària de la Covid19 s’han pres una sèrie d’accions i mesures per part de l’equip de govern que pensem que moltes d’elles s’han realitzat de forma unilateral sense possibilitar la participació a la resta dels grups, totalment lícit si es vol treballar d’aquesta manera, en altres municipis s’han creat comissions de seguiment de la pandèmia amb reunions telemàtiques diàries amb la resta de formacions amb representació amb l’objectiu de sumar esforços per fer front a la crisi actual. Quin millor moment que aquest per sumar esforços i recursos per fer front a aquesta situació?

El Pla d’Actuació que avui es presenta per poder fer front l’impacte de la crisi sanitària de la Covid19 es un clar exemple del que estem dient. Es va presentar a la resta de grups el passat dimecres durant la Comissió Informativa, deixant fins divendres al migdia per poder-lo revisar i fer les aportacions necessàries per la resta de grups de l’oposició; poc marge per a l’estudi. A FEM pensem que un Pla d’actuació que segurament anirà més enllà d’aquest 2020 hauria de poder-se treballar perquè pugui ser el màxim de consensuat amb la resta de formacions amb l’objectiu de recollir el màxim de propostes que el puguin millorar.

Tot i el poc temps que hem tingut per poder revisar el document i donat que el nostre grup ja havia estat treballant propostes en les reunions prèvies de l’executiva, hem comprovat que moltes de les propostes han estat recollides en el document, i en vam afegir de noves:

En la línia 2 en l’apartat de Bonificacions i Subvencions de tributs que cobra l’Ajuntament.

 • Proposem autoritzar aquells establiments que no tenen terrassa a poder disposar-ne durant aquelles fases en les que no puguin obrir l’interior de l’establiment (sempre i quant sigui possible tècnicament).
 • Proposem subvencionar amb un 10% la instal·lació de proteccions passives a aquells establiments que per la seva peculiaritat no poden ampliar l’espai de terrassa.

NOTA: (pot ser una mesura per evitar el greuge comparatiu amb els que si que poden ampliar espai i així poder permetre mantenir més taules).

En la línia 4. Mesures adreçades a empreses del municipi en general:

 • Proposem publicar a la web municipal una guia d’ajuts d’altres administracions amb l’objectiu de poder orientar i assessorar a les empreses del municipi, on incloguin els links on es poden realitzar els tràmits.
 • Proposem la creació de la “Cistella de Comerç Local”, on poder realitzar la compra mitjançant aplicació on-line en els diferents comerços del municipi i poder recollir la comanda completa en un punt de recollida o la possibilitat d’enviar al domicili.

Aquestes propostes no van tenir cap tipus de resposta per part de l’equip de govern, cap valoració ni positiva ni negativa, fins la mateixa tarda del Ple on ens comuniquen que han estat incloses.

El nostre funcionament és assembleari i de consens i veient, una vegada més, el nou funcionament d’aquest equip de govern que no té en compte l’oposició, el vot del nostre grup estava decidit, no tant pel contingut com per la forma. El vot de FEM Montmeló ha estat en contra.

Però tot i així esperem tal i com es va dir a la Comissió Informativa que es tracta d’un document obert a possibles modificacions, pensem que pot ser una bona oportunitat de reprendre la bona entesa i dinàmica de treball per poder arribar al màxim de consensos amb la resta de grups de l’oposició, no només en aquest document sinó en tots aquells que tindrem en un futur, com pot ser el Pla d‘Actuació de Mandat on entomem les paraules que va realitzar el Sr. Alcalde durant el Ple de constitució, “esperem que per la seva elaboració tenir l’oportunitat de dialogar i debatre sobre els principals temes i qüestions relacionats en els programes de les diferents formacions”.

Precs i preguntes

Demanem si es possible el tall de l’Avinguda de Pompeu Fabra per reservar aquest espai per la mobilitat de la ciutadania durant el temps que durin les fases de tornada a la normalitat.

La resposta a la nostra pregunta ha estat negativa, ja que no es considera que la zona indicada tingui suficient teixit comercial com per necessitar tallar-la al trànsit.

S’ha pensat convocar al Consell de Poble en els propers dies?, pensem que un Consell que agrupa a entitats, a ciutadania de Montmeló amb experiència, actors socials i econòmics, segurament tenen molt a dir sobre la situació de la crisi sanitària.

L’alcalde respon que en el moment de la declaració de l’estat d’alarma s’estava treballant en l’aprovació del Reglament de Participació i aquest serà el primer pas per reactivar, també, el Consell de Poble.

SENTIT DEL VOT DEL GRUP MUNICIPAL FEM AL PLE D’ABRIL de 2020

Dijous 30 d’abril es va realitzar la sessió plenària extraordinària, la primera que es va fer telemàticament condicionada per la situació d’emergència sanitària provocada per la ciris del coronavirus. El contingut total del Ple el podeu consultar a la web de l’Ajuntament i el vídeo el podeu veure al seu canal de Youtube.

Punts 1, 2 i 3. Canvis en el Cartipàs.

Els tres primers punts del Ple van tenir a veure amb les modificacions del cartipàs municipal derivats del pacte entre el PSC-CP i ERC-AM. El parer del nostre grup ja el vam expressar en el comunicat, on ja dèiem que ens costa esbrinar les causes, les raons, els motius que han fet precipitar aquests fets. És obvi que aquest pacte aporta “majoria absoluta” al plenari i “estabilitat” a l’equip de govern i podria ser justificable, però fins ara el debat i el consens han estat les claus per a la bona entesa, cal remarcar l’esforç, per part de totes les forces amb representativitat, de treballar de forma diferent, de dialogar, escoltar i debatre els diferents temes aportats als plens, a les comissions de treball i així poder aprovar reglaments, ordenances i els pressupostos municipals.

Punt 4. Mesures adoptades per fer front al Covid-19

Tot i que aquest punt no concreta cap votació, el nostre grup va voler fer alguns comentaris respecte a la gestió del COVID-19 al nostre municipi.

 1. Trobem encertat que el comitè coordinador estigui format principal i majoritàriament per tècnics de l’Ajuntament, és el més adient per garantir que les mesures preses al llarg d’aquest període siguin les més correctes ja que estan basades en els coneixements professionals de tots els agents actuants. I, en aquest sentit, els volem felicitar per la seva gran tasca.
 2. Però lamentem que davant aquesta situació de crisi sanitària no ens hagin volgut involucrar en el treball comú i compartit vers la nostra ciutadania, tal i com ens hem ofert, i la participació hagi estat relegada només a ser informats, tot i que de vegades els canals no han estat els més adients, com ara les xarxes.

Una prova més d’aquest canvi d’actitud de l’equip de govern que ens fa veure que la bona entesa i la mà estesa, ha canviat. Tot i això nosaltres treballem i treballarem per el nostre poble perquè es el nostre tarannà.

Punt 6. Modificació del pressupost.

Entenem que es tracta d’una modificació coherent per les necessitats del moment però una vegada més lamentem no haver participat en aquesta modificació .

Un nou exemple de que entrem en una nova situació on les necessitats i les maneres de fer han canviat, esperem i desitgem que només sigui per la complexitat de la situació actual i que l’equip de govern torni a treballar perquè les decisions del futur de Montmeló siguin el màxim de consensuades i recullin el màxim de sensibilitats possibles, des de l’inici d’aquesta crisis pensem que això no s’ha donat.

Però FEM no vol ser un obstacle vista la necessitat d’incorporar crèdits extraordinaris per fer front a les despeses en concepte d’ajuts per la Covid-19, i en aquest sentit, el nostre grup es va abstenir. Estem d’acord amb el contingut però no amb les formes.

Punt 7. Modificació ordenances 1 i 27

El nostre grup va votar a favor d’aquesta modificació, la modificació de l’ordenança 1 queda molt més recollit i limitat la bonificació fins a un 50% de la quota del IBI durant 5 anys a qui realment vulgui fer una instal·lació d’aprofitament energètic, incorporant sobretot aquest mínim del 50% de la seva despesa energètica anual.

I referent a l’ordenança fiscal 27 està clar que s’ha d’adaptar i preparar les quotes del Casal d’Estiu per si es pot arribar a portà a terme.

Punt 10. Modificació parcial del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social

Arribats a aquest punt, la nostra regidora va voler fer esment al funcionament assembleari de la nostra formació i la generació de debat provocat per aquest tema, si bé cadascú de nosaltres té una visió personal, es respecten, consideren i es tenen en compte els criteris i arguments d’aquelles persones que estan designades a treballar en la matèria.

El nostre vot va ser en contra de la modificació del reglament i les raons del nostre vot és que no ens agrada ni el FONS ni, novament, la FORMA d’aquesta modificació:

Arribats a aquest punt del Ple es va obrir un debat on, a banda, de no deixar-nos respondre degudament, es va posar en entredit el funcionament de la nostra formació política i, fins i tot, de la jerarquia entre les persones que en formem part. Per aquesta raó la nostra regidora ha fet un vídeo explicatiu de la nostra posició contrària a aquesta modificació. Aquest vídeo el podeu trobar en aquest enllaç i a la nostra web.

Precs i preguntes

I, per acabar, constatem dos nous exemples de la manera de fer de l’equip de govern. Ens assabentem de la suspensió de la Festa Major a través de les xarxes de l’Ajuntament, la única comunicació prèvia que tenim és que s’està treballant per veure què es podrà fer; la distribució de les mascaretes als infants del municipi, a través d’un missatge de whatsapp.

Des de FEM seguirem treballant per millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Montmeló. La regeneració política i la participació ciutadana són la millor manera de preservar la transparència a les nostres institucions. Nosaltres hi serem sempre, si compten amb nosaltres, hi aportarem el millor de cadascun dels nostres associats, sinó hi compten ho denunciarem i farem sentir la nostra veu i la dels nostres associats a cadascun dels mitjans que tinguem a l’abast.

Comunicat referent al pacte de govern de l’Ajuntament de Montmeló entre els grups municipals del PSC i ERC

Tal i com es va fer públic pels mitjans de comunicació el passat dimarts dia 7 d’abril, els grups municipals del PSC i ERC han acordat signar un pacte per la governabilitat de l’Ajuntament de Montmeló pel que resta de legislatura, des de FEM Montmeló Opció Municipal volem comunicar el següent:

A què ve aquest pacte ara?

Tota la ciutadania de Montmeló confinada a casa i ens assabentem d’un pacte de govern entre els grups del PSC i ERC.

Certament una opció i decisió ben lícita,… però ara? En aquesta situació tant crítica?

Ens costa esbrinar-ne les causes, les raons, els motius que han fet precipitar aquests fets.

Creiem que aquest pacte trenca la bona entesa que s’ha tingut fins ara.

Argumentar que aquest pacte aporta “majoria absoluta” al plenari i “estabilitat” podria ser justificable, però fins ara el debat i el consens han estat les claus per a la bona entesa… ja fa gairebé 10 mesos de les passades eleccions municipals i cal remarcar l’esforç, per part de totes les forces amb representativitat, de treballar de forma diferent, de dialogar, escoltar i debatre els diferents temes aportats als plens, a les comissions de treball i així poder aprovar per unanimitat ordenances i pressupostos.

Després d’aquest pacte costarà donar crèdit a les paraules del cap del govern dient que continuaran treballant perquè les polítiques de Montmeló siguin el màxim de consensuades i recullin el màxim de sensibilitats possibles.

També ens costa creure en les paraules del nou 1r tinent d’alcalde referides a que “primer son les persones mes enllà de les idees” i que “si no estàs en el govern és més difícil incidir-hi”.

Doncs des de FEM sempre hem cregut que una altra manera de fer és possible.

Aquesta és justament la proposta que FEM va fer a l’inici per poder fer més governable aquesta legislatura, confrontar els programes de les diferents formacions, consensuar els punts forts de cadascú per tal de sumar, per tal d’arribar a acords i propostes on la majoria de la ciutadania s’hi pugui sentir còmode, fomentant per davant de tot la participació i la transparència per davant dels interessos polítics, tal com queda recollit en el pla d’acció de FEM.

Ens reafirmem , calia fer-ho ara i d’aquesta manera?

Si continues utilitzant aquest lloc acceptes l'ús de galetes. més informació

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar